العین : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

العین : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
اجمان شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
العین 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
البرمی 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
ال میڈم 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
الکوز 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
السوہر 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
آر رمز 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
جیسا کہ صیب الجدہدہ 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
بطور سوویق 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
بہلا 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
بارکا 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
بواشر 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
دھائڈ 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
دیبہ الفزائرہ 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
ڈبہ الہسن 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
دبئی سٹی 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
فوجیرہ شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
غیاثی 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
ہٹا 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
ابری 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
جیبل علی 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
کالبہ 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
کھور فکان 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
لیوا اوسیس 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
مدینت زید 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
مسقط 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
نزوا 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
راس الخیمہ 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
رستہ 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
روییس 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
سہم 26 ستمبر 2021 OMR ﷼23.51
شارجہ شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
ام القوین 26 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
العین : 22 قیراط سونے کی قیمت

العین : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
اجمان شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
العین 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
البرمی 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
ال میڈم 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
الکوز 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
السوہر 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
آر رمز 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
جیسا کہ صیب الجدہدہ 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
بطور سوویق 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
بہلا 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
بارکا 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
بواشر 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
دھائڈ 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
دیبہ الفزائرہ 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
ڈبہ الہسن 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
دبئی سٹی 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
فوجیرہ شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
غیاثی 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
ہٹا 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
ابری 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
جیبل علی 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
کالبہ 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
کھور فکان 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
لیوا اوسیس 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
مدینت زید 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
مسقط 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
نزوا 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
راس الخیمہ 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
رستہ 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
روییس 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
سہم 26 ستمبر 2021 OMR ﷼21.55
شارجہ شہر 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
ام القوین 26 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
العین : 22 قیراط سونے کی قیمت