الخور : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
ابوظہبی شہر 29 ستمبر 2022 AED د.إ200.25
الخور 30 ستمبر 2022 QAR ﷼205.00
المالکیہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
الرایان 30 ستمبر 2022 QAR ﷼205.00
الوقرہ 30 ستمبر 2022 QAR ﷼205.00
بودائیہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
دمام 29 ستمبر 2022 SAR ﷼209.00
دوحہ 30 ستمبر 2022 QAR ﷼205.00
غیاثی 29 ستمبر 2022 AED د.إ200.25
حماد ٹاؤن 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
ہوفوف 29 ستمبر 2022 SAR ﷼209.00
عیسیٰ ٹاؤن 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
جدfفس 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
جوبل 29 ستمبر 2022 SAR ﷼209.00
کھوبر 29 ستمبر 2022 SAR ﷼209.00
مدینت زید 29 ستمبر 2022 AED د.إ200.25
منامہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
محراق 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
قطیف 29 ستمبر 2022 SAR ﷼209.00
رففہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
روییس 29 ستمبر 2022 AED د.إ200.25
سیترا 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب20.70
ام سالل محمد 30 ستمبر 2022 QAR ﷼205.00
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
ابوظہبی شہر 29 ستمبر 2022 AED د.إ188.25
الخور 30 ستمبر 2022 QAR ﷼194.00
المالکیہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
الرایان 30 ستمبر 2022 QAR ﷼194.00
الوقرہ 30 ستمبر 2022 QAR ﷼194.00
بودائیہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
دمام 29 ستمبر 2022 SAR ﷼193.00
دوحہ 30 ستمبر 2022 QAR ﷼194.00
غیاثی 29 ستمبر 2022 AED د.إ188.25
حماد ٹاؤن 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
ہوفوف 29 ستمبر 2022 SAR ﷼193.00
عیسیٰ ٹاؤن 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
جدfفس 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
جوبل 29 ستمبر 2022 SAR ﷼193.00
کھوبر 29 ستمبر 2022 SAR ﷼193.00
مدینت زید 29 ستمبر 2022 AED د.إ188.25
منامہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
محراق 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
قطیف 29 ستمبر 2022 SAR ﷼193.00
رففہ 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
روییس 29 ستمبر 2022 AED د.إ188.25
سیترا 29 ستمبر 2022 BHD .د.ب19.60
ام سالل محمد 30 ستمبر 2022 QAR ﷼194.00
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت