الخور : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
ابوظہبی شہر 23 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
الخور 23 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
المالکیہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
الرایان 23 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الوقرہ 23 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
بودائیہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
دمام 23 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
دوحہ 23 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
غیاثی 23 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
حماد ٹاؤن 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
ہوفوف 23 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
عیسیٰ ٹاؤن 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
جدfفس 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
جوبل 23 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
کھوبر 23 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
مدینت زید 23 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
منامہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
محراق 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
قطیف 23 ستمبر 2021 SAR ﷼221.47
رففہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
روییس 23 ستمبر 2021 AED د.إ217.38
سیترا 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.58
ام سالل محمد 23 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت

الخور : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
ابوظہبی شہر 23 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
الخور 23 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
المالکیہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
الرایان 23 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الوقرہ 23 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
بودائیہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
دمام 23 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
دوحہ 23 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
غیاثی 23 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
حماد ٹاؤن 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
ہوفوف 23 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
عیسیٰ ٹاؤن 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
جدfفس 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
جوبل 23 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
کھوبر 23 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
مدینت زید 23 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
منامہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
محراق 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
قطیف 23 ستمبر 2021 SAR ﷼203.00
رففہ 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
روییس 23 ستمبر 2021 AED د.إ199.25
سیترا 23 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.70
ام سالل محمد 23 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الخور : 22 قیراط سونے کی قیمت