آر رمز : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

آر رمز : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
اجمان شہر 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
العین 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
البرمی 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
ال میڈم 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
الکوز 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
السوہر 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
آر رمز 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
بطور سوویق 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
بارکا 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
دھائڈ 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
دیبہ الفزائرہ 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
ڈبہ الہسن 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
دبئی سٹی 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
فوجیرہ شہر 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
ہٹا 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
ابری 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
جیبل علی 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
کالبہ 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
کھور فکان 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
راس الخیمہ 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
رستہ 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
سہم 22 مئی 2024 OMR ﷼30.40
شارجہ شہر 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
ام القوین 22 مئی 2024 AED د.إ292.00
آر رمز : 22 قیراط سونے کی قیمت

آر رمز : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
اجمان شہر 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
العین 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
البرمی 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
ال میڈم 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
الکوز 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
السوہر 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
آر رمز 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
بطور سوویق 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
بارکا 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
دھائڈ 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
دیبہ الفزائرہ 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
ڈبہ الہسن 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
دبئی سٹی 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
فوجیرہ شہر 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
ہٹا 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
ابری 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
جیبل علی 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
کالبہ 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
کھور فکان 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
راس الخیمہ 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
رستہ 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
سہم 22 مئی 2024 OMR ﷼28.90
شارجہ شہر 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
ام القوین 22 مئی 2024 AED د.إ270.25
آر رمز : 22 قیراط سونے کی قیمت