بارکا : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

بارکا : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
اجمان شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
العین 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
البرمی 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
ال میڈم 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
الکوز 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
السوہر 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
آر رمز 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
جیسا کہ صیب الجدہدہ 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
بطور سوویق 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
بہلا 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
بارکا 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
بواشر 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
دھائڈ 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
دیبہ الفزائرہ 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
ڈبہ الہسن 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
دبئی سٹی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
فوجیرہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
ہٹا 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
ابری 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
کالبہ 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
کھور فکان 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
مسقط 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
نزوا 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
راس الخیمہ 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
رستہ 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
سہم 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
شارجہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
سور 03 فروری 2023 OMR ﷼24.65
ام القوین 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
بارکا : 22 قیراط سونے کی قیمت

بارکا : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
اجمان شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
العین 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
البرمی 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
ال میڈم 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
الکوز 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
السوہر 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
آر رمز 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
جیسا کہ صیب الجدہدہ 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
بطور سوویق 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
بہلا 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
بارکا 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
بواشر 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
دھائڈ 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
دیبہ الفزائرہ 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
ڈبہ الہسن 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
دبئی سٹی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
فوجیرہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
ہٹا 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
ابری 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
کالبہ 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
کھور فکان 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
مسقط 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
نزوا 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
راس الخیمہ 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
رستہ 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
سہم 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
شارجہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
سور 03 فروری 2023 OMR ﷼23.55
ام القوین 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
بارکا : 22 قیراط سونے کی قیمت