بارکا : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

بارکا : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
اجمان شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
العین 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
البرمی 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
ال میڈم 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
الکوز 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
السوہر 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
آر رمز 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
جیسا کہ صیب الجدہدہ 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
بطور سوویق 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
بہلا 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
بارکا 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
بواشر 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
دھائڈ 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
دیبہ الفزائرہ 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
ڈبہ الہسن 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
دبئی سٹی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
فوجیرہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
ہٹا 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
ابری 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
کالبہ 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
کھور فکان 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
مسقط 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
نزوا 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
راس الخیمہ 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
رستہ 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
سہم 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
شارجہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
سور 20 ستمبر 2021 OMR ﷼23.62
ام القوین 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
بارکا : 22 قیراط سونے کی قیمت

بارکا : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
اجمان شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
العین 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
البرمی 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
ال میڈم 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
الکوز 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
السوہر 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
آر رمز 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
جیسا کہ صیب الجدہدہ 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
بطور سوویق 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
بہلا 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
بارکا 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
بواشر 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
دھائڈ 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
دیبہ الفزائرہ 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
ڈبہ الہسن 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
دبئی سٹی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
فوجیرہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
ہٹا 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
ابری 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
کالبہ 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
کھور فکان 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
مسقط 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
نزوا 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
راس الخیمہ 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
رستہ 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
سہم 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
شارجہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
سور 20 ستمبر 2021 OMR ﷼21.65
ام القوین 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
بارکا : 22 قیراط سونے کی قیمت