بارکا : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

بارکا : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
اجمان شہر 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
العین 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
البرمی 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
ال میڈم 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
الکوز 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
السوہر 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
آر رمز 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
جیسا کہ صیب الجدہدہ 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
بطور سوویق 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
بہلا 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
بارکا 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
بواشر 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
دھائڈ 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
دیبہ الفزائرہ 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
ڈبہ الہسن 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
دبئی سٹی 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
فوجیرہ شہر 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
ہٹا 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
ابری 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
کالبہ 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
کھور فکان 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
مسقط 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
نزوا 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
راس الخیمہ 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
رستہ 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
سہم 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
شارجہ شہر 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
سور 27 فروری 2021 OMR ﷼23.24
ام القوین 27 فروری 2021 AED د.إ215.47
بارکا : 22 قیراط سونے کی قیمت

بارکا : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
اجمان شہر 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
العین 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
البرمی 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
ال میڈم 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
الکوز 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
السوہر 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
آر رمز 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
جیسا کہ صیب الجدہدہ 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
بطور سوویق 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
بہلا 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
بارکا 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
بواشر 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
دھائڈ 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
دیبہ الفزائرہ 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
ڈبہ الہسن 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
دبئی سٹی 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
فوجیرہ شہر 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
ہٹا 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
ابری 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
کالبہ 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
کھور فکان 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
مسقط 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
نزوا 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
راس الخیمہ 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
رستہ 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
سہم 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
شارجہ شہر 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
سور 27 فروری 2021 OMR ﷼21.30
ام القوین 27 فروری 2021 AED د.إ197.50
بارکا : 22 قیراط سونے کی قیمت