بواشر : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

بواشر : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
العین 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
البرمی 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
ال میڈم 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
السوہر 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
جیسا کہ صیب الجدہدہ 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
بطور سوویق 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
بہلا 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
بارکا 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
بواشر 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
دھائڈ 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
دیبہ الفزائرہ 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
ڈبہ الہسن 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
فوجیرہ شہر 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
ہٹا 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
ابری 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
کالبہ 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
کھور فکان 28 ستمبر 2023 AED د.إ226.75
مسقط 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
نزوا 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
رستہ 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
سہم 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
سور 28 ستمبر 2023 OMR ﷼24.00
بواشر : 22 قیراط سونے کی قیمت

بواشر : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
العین 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
البرمی 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
ال میڈم 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
السوہر 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
جیسا کہ صیب الجدہدہ 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
بطور سوویق 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
بہلا 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
بارکا 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
بواشر 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
دھائڈ 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
دیبہ الفزائرہ 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
ڈبہ الہسن 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
فوجیرہ شہر 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
ہٹا 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
ابری 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
کالبہ 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
کھور فکان 28 ستمبر 2023 AED د.إ210.00
مسقط 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
نزوا 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
رستہ 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
سہم 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
سور 28 ستمبر 2023 OMR ﷼23.00
بواشر : 22 قیراط سونے کی قیمت