دمام : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

دمام : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
الخور 22 مارچ 2023 QAR ﷼238.00
المالکیہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
الرایان 22 مارچ 2023 QAR ﷼238.00
الوقرہ 22 مارچ 2023 QAR ﷼238.00
بودائیہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
دمام 22 مارچ 2023 SAR ﷼243.00
دوحہ 22 مارچ 2023 QAR ﷼238.00
حماد ٹاؤن 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
ہوفوف 22 مارچ 2023 SAR ﷼243.00
عیسیٰ ٹاؤن 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
جدfفس 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
جوبل 22 مارچ 2023 SAR ﷼243.00
کھوبر 22 مارچ 2023 SAR ﷼243.00
منامہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
محراق 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
قطیف 22 مارچ 2023 SAR ﷼243.00
رففہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
سیترا 22 مارچ 2023 BHD .د.ب24.10
ام سالل محمد 22 مارچ 2023 QAR ﷼238.00
دمام : 22 قیراط سونے کی قیمت

دمام : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
الخور 22 مارچ 2023 QAR ﷼224.50
المالکیہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
الرایان 22 مارچ 2023 QAR ﷼224.50
الوقرہ 22 مارچ 2023 QAR ﷼224.50
بودائیہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
دمام 22 مارچ 2023 SAR ﷼225.00
دوحہ 22 مارچ 2023 QAR ﷼224.50
حماد ٹاؤن 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
ہوفوف 22 مارچ 2023 SAR ﷼225.00
عیسیٰ ٹاؤن 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
جدfفس 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
جوبل 22 مارچ 2023 SAR ﷼225.00
کھوبر 22 مارچ 2023 SAR ﷼225.00
منامہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
محراق 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
قطیف 22 مارچ 2023 SAR ﷼225.00
رففہ 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
سیترا 22 مارچ 2023 BHD .د.ب22.80
ام سالل محمد 22 مارچ 2023 QAR ﷼224.50
دمام : 22 قیراط سونے کی قیمت