دوحہ : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

دوحہ : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
ابوظہبی شہر 08 مئی 2021 AED د.إ227.20
الخور 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
المالکیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
الرایان 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
الوقرہ 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
بودائیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
دوحہ 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
غیاثی 08 مئی 2021 AED د.إ227.20
حماد ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
ہوفوف 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
عیسیٰ ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
جدfفس 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
جوبل 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
کھوبر 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
مدینت زید 08 مئی 2021 AED د.إ227.20
منامہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
محراق 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
رففہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
روییس 08 مئی 2021 AED د.إ227.20
سیترا 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
ام سالل محمد 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
دوحہ : 22 قیراط سونے کی قیمت

دوحہ : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
ابوظہبی شہر 08 مئی 2021 AED د.إ208.25
الخور 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
المالکیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
الرایان 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
الوقرہ 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
بودائیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
دوحہ 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
غیاثی 08 مئی 2021 AED د.إ208.25
حماد ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
ہوفوف 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
عیسیٰ ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
جدfفس 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
جوبل 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
کھوبر 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
مدینت زید 08 مئی 2021 AED د.إ208.25
منامہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
محراق 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
رففہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
روییس 08 مئی 2021 AED د.إ208.25
سیترا 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
ام سالل محمد 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
دوحہ : 22 قیراط سونے کی قیمت