غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
العین 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
الخور 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
الکوز 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
الرایان 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
الوقرہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
دوحہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
دبئی سٹی 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
غیاثی 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
جیبل علی 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
لیوا اوسیس 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
مدینت زید 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
روییس 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
شارجہ شہر 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
ام سالل محمد 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
العین 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
الخور 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
الکوز 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
الرایان 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
الوقرہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
دوحہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
دبئی سٹی 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
غیاثی 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
جیبل علی 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
لیوا اوسیس 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
مدینت زید 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
روییس 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
شارجہ شہر 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
ام سالل محمد 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت