غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
العین 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
الخور 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
الکوز 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
الرایان 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
الوقرہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
دوحہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
دبئی سٹی 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
غیاثی 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
جیبل علی 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
لیوا اوسیس 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
مدینت زید 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
روییس 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
شارجہ شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ232.00
ام سالل محمد 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
العین 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
الخور 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
الکوز 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
الرایان 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
الوقرہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
دوحہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
دبئی سٹی 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
غیاثی 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
جیبل علی 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
لیوا اوسیس 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
مدینت زید 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
روییس 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
شارجہ شہر 21 ستمبر 2023 AED د.إ214.75
ام سالل محمد 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت