غیاثی : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
العین 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
الخور 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
الکوز 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
الرایان 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
الوقرہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
دوحہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
دبئی سٹی 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
غیاثی 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
جیبل علی 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
لیوا اوسیس 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
مدینت زید 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
روییس 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
شارجہ شہر 20 جنوری 2021 AED د.إ229.65
ام سالل محمد 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت

غیاثی : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
العین 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
الخور 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
الکوز 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
الرایان 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
الوقرہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
دوحہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
دبئی سٹی 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
غیاثی 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
جیبل علی 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
لیوا اوسیس 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
مدینت زید 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
روییس 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
شارجہ شہر 20 جنوری 2021 AED د.إ210.50
ام سالل محمد 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
غیاثی : 22 قیراط سونے کی قیمت