جدfفس : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

جدfفس : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
الخور 16 جنوری 2021 QAR ﷼230.20
المالکیہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
الرایان 16 جنوری 2021 QAR ﷼230.20
الوقرہ 16 جنوری 2021 QAR ﷼230.20
بودائیہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
دمام 15 جنوری 2021 SAR ﷼232.38
دوحہ 16 جنوری 2021 QAR ﷼230.20
حماد ٹاؤن 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
ہوفوف 15 جنوری 2021 SAR ﷼232.38
عیسیٰ ٹاؤن 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
جدfفس 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
جوبل 15 جنوری 2021 SAR ﷼232.38
کھوبر 15 جنوری 2021 SAR ﷼232.38
منامہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
محراق 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
قطیف 15 جنوری 2021 SAR ﷼232.38
رففہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
سیترا 16 جنوری 2021 BHD .د.ب23.35
ام سالل محمد 16 جنوری 2021 QAR ﷼230.20
جدfفس : 22 قیراط سونے کی قیمت

جدfفس : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
الخور 16 جنوری 2021 QAR ﷼211.00
المالکیہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
الرایان 16 جنوری 2021 QAR ﷼211.00
الوقرہ 16 جنوری 2021 QAR ﷼211.00
بودائیہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
دمام 15 جنوری 2021 SAR ﷼213.00
دوحہ 16 جنوری 2021 QAR ﷼211.00
حماد ٹاؤن 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
ہوفوف 15 جنوری 2021 SAR ﷼213.00
عیسیٰ ٹاؤن 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
جدfفس 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
جوبل 15 جنوری 2021 SAR ﷼213.00
کھوبر 15 جنوری 2021 SAR ﷼213.00
منامہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
محراق 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
قطیف 15 جنوری 2021 SAR ﷼213.00
رففہ 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
سیترا 16 جنوری 2021 BHD .د.ب21.40
ام سالل محمد 16 جنوری 2021 QAR ﷼211.00
جدfفس : 22 قیراط سونے کی قیمت