جدfفس : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

جدfفس : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
الخور 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
المالکیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
الرایان 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
الوقرہ 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
بودائیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
دوحہ 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
حماد ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
ہوفوف 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
عیسیٰ ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
جدfفس 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
جوبل 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
کھوبر 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
منامہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
محراق 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 08 مئی 2021 SAR ﷼231.29
رففہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
سیترا 08 مئی 2021 BHD .د.ب23.46
ام سالل محمد 07 مئی 2021 QAR ﷼231.84
جدfفس : 22 قیراط سونے کی قیمت

جدfفس : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
الخور 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
المالکیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
الرایان 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
الوقرہ 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
بودائیہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
دوحہ 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
حماد ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
ہوفوف 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
عیسیٰ ٹاؤن 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
جدfفس 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
جوبل 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
کھوبر 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
منامہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
محراق 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 08 مئی 2021 SAR ﷼212.00
رففہ 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
سیترا 08 مئی 2021 BHD .د.ب21.50
ام سالل محمد 07 مئی 2021 QAR ﷼212.50
جدfفس : 22 قیراط سونے کی قیمت