جوبل : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

جوبل : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
الاحمدی 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الفاہیل 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الفروانیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الفنٹاس 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الخور 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
المالکیہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
المنقاف 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
الرایان 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
الوقرہ 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
اری رقعہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
ارم رومیتھیا 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
بطور سلیمیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
بودائیہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
دمام 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
دوحہ 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
حماد ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
حویلی 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
ہوفوف 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
عیسیٰ ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
جنب اس سورrah 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
جدfفس 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
جوبل 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
کھوبر 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
کویت سٹی 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
منامہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
محراق 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
قطیف 04 فروری 2023 SAR ﷼234.00
رففہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
صباح اس سلیم 04 فروری 2023 KWD د.ك18.70
سیترا 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
ام سالل محمد 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
جوبل : 22 قیراط سونے کی قیمت

جوبل : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
الاحمدی 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الفاہیل 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الفروانیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الفنٹاس 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الخور 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
المالکیہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
المنقاف 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
الرایان 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
الوقرہ 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
اری رقعہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
ارم رومیتھیا 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
بطور سلیمیہ 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
بودائیہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
دمام 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
دوحہ 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
حماد ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
حویلی 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
ہوفوف 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
عیسیٰ ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
جنب اس سورrah 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
جدfفس 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
جوبل 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
کھوبر 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
کویت سٹی 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
منامہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
محراق 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
قطیف 04 فروری 2023 SAR ﷼216.00
رففہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
صباح اس سلیم 04 فروری 2023 KWD د.ك17.70
سیترا 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
ام سالل محمد 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
جوبل : 22 قیراط سونے کی قیمت