جوبل : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

جوبل : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
الاحمدی 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
الفاہیل 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
الفروانیہ 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
الفنٹاس 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
الخور 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
المالکیہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
المنقاف 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
الرایان 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الوقرہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
اری رقعہ 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
ارم رومیتھیا 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
بطور سلیمیہ 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
بودائیہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
دمام 20 ستمبر 2021 SAR ﷼223.65
دوحہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
حماد ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
حویلی 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
ہوفوف 20 ستمبر 2021 SAR ﷼223.65
عیسیٰ ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
جنب اس سورrah 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
جدfفس 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
جوبل 20 ستمبر 2021 SAR ﷼223.65
کھوبر 20 ستمبر 2021 SAR ﷼223.65
کویت سٹی 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
منامہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
محراق 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
قطیف 20 ستمبر 2021 SAR ﷼223.65
رففہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
صباح اس سلیم 20 ستمبر 2021 KWD د.ك18.16
سیترا 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
ام سالل محمد 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
جوبل : 22 قیراط سونے کی قیمت

جوبل : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
الاحمدی 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
الفاہیل 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
الفروانیہ 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
الفنٹاس 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
الخور 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
المالکیہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
المنقاف 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
الرایان 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الوقرہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
اری رقعہ 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
ارم رومیتھیا 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
بطور سلیمیہ 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
بودائیہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
دمام 20 ستمبر 2021 SAR ﷼205.00
دوحہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
حماد ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
حویلی 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
ہوفوف 20 ستمبر 2021 SAR ﷼205.00
عیسیٰ ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
جنب اس سورrah 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
جدfفس 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
جوبل 20 ستمبر 2021 SAR ﷼205.00
کھوبر 20 ستمبر 2021 SAR ﷼205.00
کویت سٹی 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
منامہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
محراق 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
قطیف 20 ستمبر 2021 SAR ﷼205.00
رففہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
صباح اس سلیم 20 ستمبر 2021 KWD د.ك16.65
سیترا 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
ام سالل محمد 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
جوبل : 22 قیراط سونے کی قیمت