جوبل : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

جوبل : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
الاحمدی 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
الفاہیل 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
الفروانیہ 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
الفنٹاس 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
الخور 08 مارچ 2021 QAR ﷼214.92
المالکیہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
المنقاف 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
الرایان 08 مارچ 2021 QAR ﷼214.92
الوقرہ 08 مارچ 2021 QAR ﷼214.92
اری رقعہ 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
ارم رومیتھیا 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
بطور سلیمیہ 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
بودائیہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
دمام 08 مارچ 2021 SAR ﷼213.83
دوحہ 08 مارچ 2021 QAR ﷼214.92
حماد ٹاؤن 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
حویلی 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
ہوفوف 08 مارچ 2021 SAR ﷼213.83
عیسیٰ ٹاؤن 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
جنب اس سورrah 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
جدfفس 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
جوبل 08 مارچ 2021 SAR ﷼213.83
کھوبر 08 مارچ 2021 SAR ﷼213.83
کویت سٹی 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
منامہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
محراق 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
قطیف 08 مارچ 2021 SAR ﷼213.83
رففہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
صباح اس سلیم 08 مارچ 2021 KWD د.ك17.56
سیترا 08 مارچ 2021 BHD .د.ب21.60
ام سالل محمد 08 مارچ 2021 QAR ﷼214.92
جوبل : 22 قیراط سونے کی قیمت

جوبل : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
الاحمدی 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
الفاہیل 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
الفروانیہ 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
الفنٹاس 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
الخور 08 مارچ 2021 QAR ﷼197.00
المالکیہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
المنقاف 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
الرایان 08 مارچ 2021 QAR ﷼197.00
الوقرہ 08 مارچ 2021 QAR ﷼197.00
اری رقعہ 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
ارم رومیتھیا 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
بطور سلیمیہ 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
بودائیہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
دمام 08 مارچ 2021 SAR ﷼196.00
دوحہ 08 مارچ 2021 QAR ﷼197.00
حماد ٹاؤن 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
حویلی 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
ہوفوف 08 مارچ 2021 SAR ﷼196.00
عیسیٰ ٹاؤن 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
جنب اس سورrah 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
جدfفس 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
جوبل 08 مارچ 2021 SAR ﷼196.00
کھوبر 08 مارچ 2021 SAR ﷼196.00
کویت سٹی 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
منامہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
محراق 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
قطیف 08 مارچ 2021 SAR ﷼196.00
رففہ 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
صباح اس سلیم 08 مارچ 2021 KWD د.ك16.10
سیترا 08 مارچ 2021 BHD .د.ب19.80
ام سالل محمد 08 مارچ 2021 QAR ﷼197.00
جوبل : 22 قیراط سونے کی قیمت