کھوبر : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

کھوبر : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
الخور 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
المالکیہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
الرایان 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
الوقرہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
بودائیہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
دمام 21 ستمبر 2023 SAR ﷼242.00
دوحہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
حماد ٹاؤن 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
ہوفوف 21 ستمبر 2023 SAR ﷼242.00
عیسیٰ ٹاؤن 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
جدfفس 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
جوبل 21 ستمبر 2023 SAR ﷼242.00
کھوبر 21 ستمبر 2023 SAR ﷼242.00
منامہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
محراق 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
قطیف 21 ستمبر 2023 SAR ﷼242.00
رففہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
سیترا 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب24.00
ام سالل محمد 21 ستمبر 2023 QAR ﷼235.50
کھوبر : 22 قیراط سونے کی قیمت

کھوبر : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
الخور 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
المالکیہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
الرایان 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
الوقرہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
بودائیہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
دمام 21 ستمبر 2023 SAR ﷼223.00
دوحہ 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
حماد ٹاؤن 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
ہوفوف 21 ستمبر 2023 SAR ﷼223.00
عیسیٰ ٹاؤن 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
جدfفس 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
جوبل 21 ستمبر 2023 SAR ﷼223.00
کھوبر 21 ستمبر 2023 SAR ﷼223.00
منامہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
محراق 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
قطیف 21 ستمبر 2023 SAR ﷼223.00
رففہ 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
سیترا 21 ستمبر 2023 BHD .د.ب22.60
ام سالل محمد 21 ستمبر 2023 QAR ﷼222.00
کھوبر : 22 قیراط سونے کی قیمت