کھوبر : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

کھوبر : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
الخور 24 فروری 2024 QAR ﷼249.50
المالکیہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
الرایان 24 فروری 2024 QAR ﷼249.50
الوقرہ 24 فروری 2024 QAR ﷼249.50
بودائیہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
دمام 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
دوحہ 24 فروری 2024 QAR ﷼249.50
حماد ٹاؤن 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
ہوفوف 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
عیسیٰ ٹاؤن 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
جدfفس 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
جوبل 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
کھوبر 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
منامہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
محراق 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
قطیف 23 فروری 2024 SAR ﷼255.00
رففہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
سیترا 24 فروری 2024 BHD .د.ب25.30
ام سالل محمد 24 فروری 2024 QAR ﷼249.50
کھوبر : 22 قیراط سونے کی قیمت

کھوبر : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
الخور 24 فروری 2024 QAR ﷼234.50
المالکیہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
الرایان 24 فروری 2024 QAR ﷼234.50
الوقرہ 24 فروری 2024 QAR ﷼234.50
بودائیہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
دمام 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
دوحہ 24 فروری 2024 QAR ﷼234.50
حماد ٹاؤن 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
ہوفوف 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
عیسیٰ ٹاؤن 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
جدfفس 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
جوبل 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
کھوبر 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
منامہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
محراق 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
قطیف 23 فروری 2024 SAR ﷼235.00
رففہ 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
سیترا 24 فروری 2024 BHD .د.ب23.80
ام سالل محمد 24 فروری 2024 QAR ﷼234.50
کھوبر : 22 قیراط سونے کی قیمت