کھوبر : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

کھوبر : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
الخور 27 فروری 2021 QAR ﷼220.38
المالکیہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
الرایان 27 فروری 2021 QAR ﷼220.38
الوقرہ 27 فروری 2021 QAR ﷼220.38
بودائیہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
دمام 27 فروری 2021 SAR ﷼220.38
دوحہ 27 فروری 2021 QAR ﷼220.38
حماد ٹاؤن 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
ہوفوف 27 فروری 2021 SAR ﷼220.38
عیسیٰ ٹاؤن 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
جدfفس 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
جوبل 27 فروری 2021 SAR ﷼220.38
کھوبر 27 فروری 2021 SAR ﷼220.38
منامہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
محراق 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
قطیف 27 فروری 2021 SAR ﷼220.38
رففہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
سیترا 27 فروری 2021 BHD .د.ب22.26
ام سالل محمد 27 فروری 2021 QAR ﷼220.38
کھوبر : 22 قیراط سونے کی قیمت

کھوبر : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
الخور 27 فروری 2021 QAR ﷼202.00
المالکیہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
الرایان 27 فروری 2021 QAR ﷼202.00
الوقرہ 27 فروری 2021 QAR ﷼202.00
بودائیہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
دمام 27 فروری 2021 SAR ﷼202.00
دوحہ 27 فروری 2021 QAR ﷼202.00
حماد ٹاؤن 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
ہوفوف 27 فروری 2021 SAR ﷼202.00
عیسیٰ ٹاؤن 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
جدfفس 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
جوبل 27 فروری 2021 SAR ﷼202.00
کھوبر 27 فروری 2021 SAR ﷼202.00
منامہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
محراق 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
قطیف 27 فروری 2021 SAR ﷼202.00
رففہ 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
سیترا 27 فروری 2021 BHD .د.ب20.40
ام سالل محمد 27 فروری 2021 QAR ﷼202.00
کھوبر : 22 قیراط سونے کی قیمت