منامہ : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

منامہ : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
الخور 02 مارچ 2021 QAR ﷼217.65
المالکیہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
الرایان 02 مارچ 2021 QAR ﷼217.65
الوقرہ 02 مارچ 2021 QAR ﷼217.65
بودائیہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
دمام 02 مارچ 2021 SAR ﷼218.20
دوحہ 02 مارچ 2021 QAR ﷼217.65
حماد ٹاؤن 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
ہوفوف 02 مارچ 2021 SAR ﷼218.20
عیسیٰ ٹاؤن 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
جدfفس 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
جوبل 02 مارچ 2021 SAR ﷼218.20
کھوبر 02 مارچ 2021 SAR ﷼218.20
منامہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
محراق 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
قطیف 02 مارچ 2021 SAR ﷼218.20
رففہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
سیترا 02 مارچ 2021 BHD .د.ب21.93
ام سالل محمد 02 مارچ 2021 QAR ﷼217.65
منامہ : 22 قیراط سونے کی قیمت

منامہ : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
الخور 02 مارچ 2021 QAR ﷼199.50
المالکیہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
الرایان 02 مارچ 2021 QAR ﷼199.50
الوقرہ 02 مارچ 2021 QAR ﷼199.50
بودائیہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
دمام 02 مارچ 2021 SAR ﷼200.00
دوحہ 02 مارچ 2021 QAR ﷼199.50
حماد ٹاؤن 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
ہوفوف 02 مارچ 2021 SAR ﷼200.00
عیسیٰ ٹاؤن 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
جدfفس 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
جوبل 02 مارچ 2021 SAR ﷼200.00
کھوبر 02 مارچ 2021 SAR ﷼200.00
منامہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
محراق 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
قطیف 02 مارچ 2021 SAR ﷼200.00
رففہ 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
سیترا 02 مارچ 2021 BHD .د.ب20.10
ام سالل محمد 02 مارچ 2021 QAR ﷼199.50
منامہ : 22 قیراط سونے کی قیمت