محراق : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

محراق : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
الخور 22 مئی 2024 QAR ﷼291.00
المالکیہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
الرایان 22 مئی 2024 QAR ﷼291.00
الوقرہ 22 مئی 2024 QAR ﷼291.00
بودائیہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
دمام 22 مئی 2024 SAR ﷼297.00
دوحہ 22 مئی 2024 QAR ﷼291.00
حماد ٹاؤن 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
ہوفوف 22 مئی 2024 SAR ﷼297.00
عیسیٰ ٹاؤن 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
جدfفس 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
جوبل 22 مئی 2024 SAR ﷼297.00
کھوبر 22 مئی 2024 SAR ﷼297.00
منامہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
محراق 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
قطیف 22 مئی 2024 SAR ﷼297.00
رففہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
سیترا 22 مئی 2024 BHD .د.ب29.80
ام سالل محمد 22 مئی 2024 QAR ﷼291.00
محراق : 22 قیراط سونے کی قیمت

محراق : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
الخور 22 مئی 2024 QAR ﷼273.00
المالکیہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
الرایان 22 مئی 2024 QAR ﷼273.00
الوقرہ 22 مئی 2024 QAR ﷼273.00
بودائیہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
دمام 22 مئی 2024 SAR ﷼274.00
دوحہ 22 مئی 2024 QAR ﷼273.00
حماد ٹاؤن 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
ہوفوف 22 مئی 2024 SAR ﷼274.00
عیسیٰ ٹاؤن 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
جدfفس 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
جوبل 22 مئی 2024 SAR ﷼274.00
کھوبر 22 مئی 2024 SAR ﷼274.00
منامہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
محراق 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
قطیف 22 مئی 2024 SAR ﷼274.00
رففہ 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
سیترا 22 مئی 2024 BHD .د.ب27.90
ام سالل محمد 22 مئی 2024 QAR ﷼273.00
محراق : 22 قیراط سونے کی قیمت