روییس : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

روییس : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
ابوظہبی شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
اجمان شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
العین 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
الخور 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
ال میڈم 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
المالکیہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
الکوز 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
الرایان 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
الوقرہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
دوحہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
دبئی سٹی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
غیاثی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
حماد ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
عیسیٰ ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
جیبل علی 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
لیوا اوسیس 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
مدینت زید 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
رففہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
روییس 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
شارجہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ218.20
سیترا 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب22.69
ام سالل محمد 20 ستمبر 2021 QAR ﷼222.56
روییس : 22 قیراط سونے کی قیمت

روییس : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
ابوظہبی شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
اجمان شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
العین 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
الخور 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
ال میڈم 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
المالکیہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
الکوز 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
الرایان 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
الوقرہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
دوحہ 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
دبئی سٹی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
غیاثی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
حماد ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
عیسیٰ ٹاؤن 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
جیبل علی 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
لیوا اوسیس 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
مدینت زید 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
رففہ 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
روییس 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
شارجہ شہر 20 ستمبر 2021 AED د.إ200.00
سیترا 20 ستمبر 2021 BHD .د.ب20.80
ام سالل محمد 20 ستمبر 2021 QAR ﷼204.00
روییس : 22 قیراط سونے کی قیمت