روییس : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

روییس : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
ابوظہبی شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
اجمان شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
العین 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
الخور 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
ال میڈم 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
المالکیہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
الکوز 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
الرایان 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
الوقرہ 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
دوحہ 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
دبئی سٹی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
غیاثی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
حماد ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
عیسیٰ ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
جیبل علی 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
لیوا اوسیس 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
مدینت زید 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
رففہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
روییس 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
شارجہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ225.75
سیترا 04 فروری 2023 BHD .د.ب23.20
ام سالل محمد 04 فروری 2023 QAR ﷼229.00
روییس : 22 قیراط سونے کی قیمت

روییس : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
ابوظہبی شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
اجمان شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
العین 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
الخور 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
ال میڈم 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
المالکیہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
الکوز 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
الرایان 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
الوقرہ 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
دوحہ 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
دبئی سٹی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
غیاثی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
حماد ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
عیسیٰ ٹاؤن 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
جیبل علی 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
لیوا اوسیس 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
مدینت زید 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
رففہ 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
روییس 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
شارجہ شہر 04 فروری 2023 AED د.إ209.00
سیترا 04 فروری 2023 BHD .د.ب21.90
ام سالل محمد 04 فروری 2023 QAR ﷼216.00
روییس : 22 قیراط سونے کی قیمت