روییس : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

روییس : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 21 جنوری 2021 BHD .د.ب23.78
ابوظہبی شہر 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
اجمان شہر 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
العین 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
الخور 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
ال میڈم 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
المالکیہ 21 جنوری 2021 BHD .د.ب23.78
الکوز 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
الرایان 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
الوقرہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
دوحہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
دبئی سٹی 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
غیاثی 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
حماد ٹاؤن 21 جنوری 2021 BHD .د.ب23.78
عیسیٰ ٹاؤن 21 جنوری 2021 BHD .د.ب23.78
جیبل علی 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
لیوا اوسیس 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
مدینت زید 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
رففہ 21 جنوری 2021 BHD .د.ب23.78
روییس 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
شارجہ شہر 21 جنوری 2021 AED د.إ232.38
سیترا 21 جنوری 2021 BHD .د.ب23.78
ام سالل محمد 20 جنوری 2021 QAR ﷼232.93
روییس : 22 قیراط سونے کی قیمت

روییس : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 21 جنوری 2021 BHD .د.ب21.80
ابوظہبی شہر 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
اجمان شہر 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
العین 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
الخور 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
ال میڈم 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
المالکیہ 21 جنوری 2021 BHD .د.ب21.80
الکوز 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
الرایان 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
الوقرہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
دوحہ 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
دبئی سٹی 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
غیاثی 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
حماد ٹاؤن 21 جنوری 2021 BHD .د.ب21.80
عیسیٰ ٹاؤن 21 جنوری 2021 BHD .د.ب21.80
جیبل علی 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
لیوا اوسیس 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
مدینت زید 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
رففہ 21 جنوری 2021 BHD .د.ب21.80
روییس 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
شارجہ شہر 21 جنوری 2021 AED د.إ213.00
سیترا 21 جنوری 2021 BHD .د.ب21.80
ام سالل محمد 20 جنوری 2021 QAR ﷼213.50
روییس : 22 قیراط سونے کی قیمت