سہم : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

سہم : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
اجمان شہر 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
العین 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
البرمی 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
ال میڈم 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
الکوز 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
السوہر 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
آر رمز 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
جیسا کہ صیب الجدہدہ 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
بطور سوویق 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
بہلا 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
بارکا 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
بواشر 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
دھائڈ 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
دیبہ الفزائرہ 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
ڈبہ الہسن 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
دبئی سٹی 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
فوجیرہ شہر 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
ہٹا 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
ابری 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
جیبل علی 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
کالبہ 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
کھور فکان 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
مسقط 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
نزوا 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
راس الخیمہ 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
رستہ 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
سہم 26 فروری 2024 OMR ﷼25.95
شارجہ شہر 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
ام القوین 26 فروری 2024 AED د.إ246.25
سہم : 22 قیراط سونے کی قیمت

سہم : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
ابوظہبی شہر 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
اجمان شہر 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
العین 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
البرمی 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
ال میڈم 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
الکوز 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
السوہر 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
آر رمز 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
جیسا کہ صیب الجدہدہ 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
بطور سوویق 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
بہلا 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
بارکا 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
بواشر 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
دھائڈ 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
دیبہ الفزائرہ 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
ڈبہ الہسن 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
دبئی سٹی 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
فوجیرہ شہر 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
ہٹا 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
ابری 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
جیبل علی 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
کالبہ 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
کھور فکان 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
مسقط 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
نزوا 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
راس الخیمہ 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
رستہ 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
سہم 26 فروری 2024 OMR ﷼24.80
شارجہ شہر 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
ام القوین 26 فروری 2024 AED د.إ228.00
سہم : 22 قیراط سونے کی قیمت