سیترا : تمام قریبی شہروں میں سونے کی قیمت

سیترا : تمام قریبی شہروں میں 24 قیراط سونے کی شرح

شہر تاریخ قیمت
عالی 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
الخور 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
المالکیہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
الرایان 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
الوقرہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
بودائیہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
دمام 02 مارچ 2024 SAR ﷼260.00
دوحہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
حماد ٹاؤن 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
ہوفوف 02 مارچ 2024 SAR ﷼260.00
عیسیٰ ٹاؤن 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
جدfفس 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
جوبل 02 مارچ 2024 SAR ﷼260.00
کھوبر 02 مارچ 2024 SAR ﷼260.00
منامہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
محراق 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
قطیف 02 مارچ 2024 SAR ﷼260.00
رففہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
روییس 02 مارچ 2024 AED د.إ252.25
سیترا 02 مارچ 2024 BHD .د.ب25.80
ام سالل محمد 02 مارچ 2024 QAR ﷼255.00
سیترا : 22 قیراط سونے کی قیمت

سیترا : تمام قریبی شہروں میں 22 قیراط سونے کا نرخ

شہر تاریخ قیمت
عالی 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
الخور 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
المالکیہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
الرایان 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
الوقرہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
بودائیہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
دمام 02 مارچ 2024 SAR ﷼240.00
دوحہ 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
حماد ٹاؤن 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
ہوفوف 02 مارچ 2024 SAR ﷼240.00
عیسیٰ ٹاؤن 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
جدfفس 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
جوبل 02 مارچ 2024 SAR ﷼240.00
کھوبر 02 مارچ 2024 SAR ﷼240.00
منامہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
محراق 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
قطیف 02 مارچ 2024 SAR ﷼240.00
رففہ 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
روییس 02 مارچ 2024 AED د.إ233.50
سیترا 02 مارچ 2024 BHD .د.ب24.40
ام سالل محمد 02 مارچ 2024 QAR ﷼240.00
سیترا : 22 قیراط سونے کی قیمت