जेद्दा : गोल्ड मूल्य में सभी निकट शहरों

जेद्दा : 24 करात गोल्ड दर में सभी निकट शहरों

शहर तारीख मूल्य
जेद्दा 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
मक्का 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
टा अगर 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
यानबु 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼240.02
जेद्दा : 22 करात गोल्ड मूल्य

जेद्दा : 22 करात गोल्ड दर में सभी निकट शहरों

शहर तारीख मूल्य
जेद्दा 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
मक्का 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
टा अगर 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
यानबु 20 अक्टूबर 2020 SAR ﷼220.00
जेद्दा : 22 करात गोल्ड मूल्य