അർ റുമൈതിയ, കുവൈറ്റ് : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

അർ റുമൈതിയ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

21 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك19.80
+0.11
തീയതി വില മാറ്റുക
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
15 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
14 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
13 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك-0.11
12 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
11 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.86
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.58
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.62
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.86
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (20 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.69
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.62
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.26
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.98
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك20.62
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك19.64
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك21.17
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.97
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك20.42
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.35
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.29
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.35
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.87
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.21
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك18.87
അർ റുമൈതിയ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك20.35
അർ റുമൈതിയ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

അർ റുമൈതിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

21 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك18.15
+0.10
തീയതി വില മാറ്റുക
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
15 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
14 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
13 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.10
12 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
11 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.20
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.95
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك17.99
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.20
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (20 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.05
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.90
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.65
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.32
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.90
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.00
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.40
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.30
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك18.72
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.65
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.60
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.65
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.30
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك17.61
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك17.30
അർ റുമൈതിയ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك18.65
അർ റുമൈതിയ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില