ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
അൽ മാലികിയ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ബുഡയ്യ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഹമദ് ട .ൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഈസ ടൗൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ജിദാഫ്സ് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
മനാമ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
മുഹർറക് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
റിഫ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
സിത്ര 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
അൽ മാലികിയ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ബുഡയ്യ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഹമദ് ട .ൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഈസ ടൗൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ജിദാഫ്സ് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
മനാമ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
മുഹർറക് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
റിഫ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
സിത്ര 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10