ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
അൽ മാലികിയ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ബുഡയ്യ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ഹമദ് ട .ൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ഈസ ടൗൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ജിദാഫ്സ് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
മനാമ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
മുഹർറക് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
റിഫ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
സിത്ര 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
അൽ മാലികിയ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ബുഡയ്യ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ഹമദ് ട .ൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ഈസ ടൗൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ജിദാഫ്സ് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
മനാമ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
മുഹർറക് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
റിഫ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
സിത്ര 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50