ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
അൽ മാലികിയ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
ബുഡയ്യ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
ഹമദ് ട .ൺ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
ഈസ ടൗൺ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
ജിദാഫ്സ് 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
മനാമ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
മുഹർറക് 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
റിഫ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40
സിത്ര 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.40

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
അൽ മാലികിയ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
ബുഡയ്യ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
ഹമദ് ട .ൺ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
ഈസ ടൗൺ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
ജിദാഫ്സ് 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
മനാമ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
മുഹർറക് 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
റിഫ 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20
സിത്ര 04 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.20