ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
അൽ മാലികിയ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ബുഡയ്യ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഹമദ് ട .ൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഈസ ടൗൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ജിദാഫ്സ് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
മനാമ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
മുഹർറക് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
റിഫ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
സിത്ര 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
അൽ മാലികിയ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ബുഡയ്യ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഹമദ് ട .ൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഈസ ടൗൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ജിദാഫ്സ് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
മനാമ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
മുഹർറക് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
റിഫ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
സിത്ര 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80