ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ മാലികിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ബുഡയ്യ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഹമദ് ട .ൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഈസ ടൗൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജിദാഫ്സ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
മനാമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
മുഹർറക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
റിഫ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
സിത്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ മാലികിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ബുഡയ്യ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഹമദ് ട .ൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഈസ ടൗൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജിദാഫ്സ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
മനാമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
മുഹർറക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
റിഫ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
സിത്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80