ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
അൽ മാലികിയ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
ബുഡയ്യ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
ഹമദ് ട .ൺ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
ഈസ ടൗൺ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
ജിദാഫ്സ് 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
മനാമ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
മുഹർറക് 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
റിഫ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69
സിത്ര 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب22.69

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
അൽ മാലികിയ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
ബുഡയ്യ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
ഹമദ് ട .ൺ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
ഈസ ടൗൺ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
ജിദാഫ്സ് 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
മനാമ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
മുഹർറക് 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
റിഫ 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80
സിത്ര 17 ഒക്ടോബർ 2021 BHD .د.ب20.80