ബഹ്u200cറൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം വില

ബഹ്u200cറൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
അൽ മാലികിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ബുഡയ്യ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഹമദ് ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഈസ ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ജിദാഫ്സ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
മനാമ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
മുഹർറക് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
റിഫ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
സിത്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00

ബഹ്u200cറൈൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും

നഗരം തീയതി വില
ആലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
അൽ മാലികിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ബുഡയ്യ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഹമദ് ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഈസ ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ജിദാഫ്സ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
മനാമ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
മുഹർറക് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
റിഫ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
സിത്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00