ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
അൽ മാലികിയ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
ബുഡയ്യ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
ഹമദ് ട .ൺ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
ഈസ ടൗൺ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
ജിദാഫ്സ് 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
മനാമ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
മുഹർറക് 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
റിഫ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35
സിത്ര 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب23.35

ബഹ്‌റൈൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
അൽ മാലികിയ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
ബുഡയ്യ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
ഹമദ് ട .ൺ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
ഈസ ടൗൺ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
ജിദാഫ്സ് 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
മനാമ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
മുഹർറക് 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
റിഫ 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40
സിത്ര 16 ജനുവരി 2022 BHD .د.ب21.40