ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
അൽ റയ്യാൻ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
അൽ വക്ര 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
ദോഹ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
അൽ റയ്യാൻ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
അൽ വക്ര 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
ദോഹ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00