ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 17 മെയ് 2021 QAR ﷼234.56
അൽ റയ്യാൻ 17 മെയ് 2021 QAR ﷼234.56
അൽ വക്ര 17 മെയ് 2021 QAR ﷼234.56
ദോഹ 17 മെയ് 2021 QAR ﷼234.56
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 മെയ് 2021 QAR ﷼234.56

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 17 മെയ് 2021 QAR ﷼215.00
അൽ റയ്യാൻ 17 മെയ് 2021 QAR ﷼215.00
അൽ വക്ര 17 മെയ് 2021 QAR ﷼215.00
ദോഹ 17 മെയ് 2021 QAR ﷼215.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 മെയ് 2021 QAR ﷼215.00