ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00