ഖത്തർ : സ്വർണ്ണ വില, ഖത്തർ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾ

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50