ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00