ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ റയ്യാൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ വക്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ദോഹ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ റയ്യാൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ വക്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ദോഹ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50