ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ റയ്യാൻ 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼226.93
ദോഹ 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼226.93
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼226.93

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ റയ്യാൻ 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼208.00
ദോഹ 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼208.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ഒക്ടോബർ 2021 QAR ﷼208.00