ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50