ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼233.47
അൽ റയ്യാൻ 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼233.47
അൽ വക്ര 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼233.47
ദോഹ 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼233.47
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼233.47

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼214.00
അൽ റയ്യാൻ 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼214.00
അൽ വക്ര 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼214.00
ദോഹ 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼214.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 23 ജനുവരി 2021 QAR ﷼214.00