ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം വില

ഖത്തർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
അൽ റയ്യാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
അൽ വക്ര 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ദോഹ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93

ഖത്തർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖോർ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
അൽ റയ്യാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
അൽ വക്ര 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ദോഹ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00