അൽ ഖോർ, ഖത്തർ : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

അൽ ഖോർ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

ഇന്ന് 30 ഒക്ടോബർ 2020
QAR ﷼236.74
+0.54
തീയതി വില മാറ്റുക
29 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20 QAR ﷼+0.00
28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20 QAR ﷼-3.82
27 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+0.55
26 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼239.47 QAR ﷼+0.54
25 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-2.72
21 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼241.65 QAR ﷼+2.72
20 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼242.20
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼236.20
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼239.34
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼238.38
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (29 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼236.20
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼248.75
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼233.47
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼241.31
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼248.75
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼237.29
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼255.84
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼241.65
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില QAR ﷼247.04
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼246.02
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼246.56
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼246.02
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼222.56
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില QAR ﷼229.67
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) QAR ﷼223.11
അൽ ഖോർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) QAR ﷼246.02
അൽ ഖോർ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

ഇന്ന് 30 ഒക്ടോബർ 2020
QAR ﷼217.00
+0.50
തീയതി വില മാറ്റുക
29 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50 QAR ﷼+0.00
28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50 QAR ﷼-3.50
27 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+0.50
26 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.50 QAR ﷼+0.50
25 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-2.50
21 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+2.50
20 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼222.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼216.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼219.38
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼218.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (29 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼216.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼228.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼214.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼221.18
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼228.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼217.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼234.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼221.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില QAR ﷼226.43
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼225.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼226.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼225.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼204.00
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില QAR ﷼210.52
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) QAR ﷼204.50
അൽ ഖോർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) QAR ﷼225.50
അൽ ഖോർ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില