അൽ ഖോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
അബുദാബി സിറ്റി 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ ഖോർ 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
അൽ മാലികിയ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
അൽ റയ്യാൻ 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
അൽ വക്ര 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
ബുഡയ്യ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
ദമ്മാം 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
ദോഹ 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
ഘയതി 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഹമദ് ട .ൺ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
ഹോഫുഫ് 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
ഈസ ടൗൺ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
ജിദാഫ്സ് 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
ജുബൈൽ 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
ഖോബാർ 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
മദീനത്ത് സായിദ് 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
മനാമ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
മുഹർറക് 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
ഖത്തീഫ് 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
റിഫ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
റുവൈസ് 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
സിത്ര 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.46
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
അബുദാബി സിറ്റി 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ ഖോർ 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
അൽ മാലികിയ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
അൽ റയ്യാൻ 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
അൽ വക്ര 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
ബുഡയ്യ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
ദമ്മാം 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
ദോഹ 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
ഘയതി 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഹമദ് ട .ൺ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
ഹോഫുഫ് 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
ഈസ ടൗൺ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
ജിദാഫ്സ് 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
ജുബൈൽ 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
ഖോബാർ 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
മദീനത്ത് സായിദ് 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
മനാമ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
മുഹർറക് 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
ഖത്തീഫ് 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
റിഫ 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
റുവൈസ് 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
സിത്ര 19 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 18 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില