അൽ ഖോർ : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

അൽ ഖോർ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
അബു ധാബി നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അൽ ഖോർ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.74
അൽ മാലികിയ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
അൽ റയ്യാൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.74
അൽ വക്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.74
ബുഡയ്യ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ദമ്മാം 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
ദോഹ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.74
ഘയതി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ഹമദ് ട .ൺ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഹോഫുഫ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
ഈസ ട .ൺ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ജിദാഫ്സ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ജൂബയിൽ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
ഖോബാർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
മദീനത്ത് സായിദ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
മനാമ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
മുഹർറക് 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഖത്തീഫ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
റിഫ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
റുവൈസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
സിത്ര 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.74
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
അബു ധാബി നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അൽ ഖോർ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼217.00
അൽ മാലികിയ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
അൽ റയ്യാൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼217.00
അൽ വക്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼217.00
ബുഡയ്യ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ദമ്മാം 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
ദോഹ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼217.00
ഘയതി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ഹമദ് ട .ൺ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഹോഫുഫ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
ഈസ ട .ൺ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ജിദാഫ്സ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ജൂബയിൽ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
ഖോബാർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
മദീനത്ത് സായിദ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
മനാമ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
മുഹർറക് 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഖത്തീഫ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
റിഫ 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
റുവൈസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
സിത്ര 31 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼217.00
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില