അൽ ഖോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
അബുദാബി സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ ഖോർ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ മാലികിയ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
അൽ റയ്യാൻ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ വക്ര 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
ബുഡയ്യ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ദമ്മാം 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ദോഹ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
ഘയതി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഹമദ് ട .ൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ഹോഫുഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ഈസ ടൗൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ജിദാഫ്സ് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ജുബൈൽ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ഖോബാർ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
മദീനത്ത് സായിദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
മനാമ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
മുഹർറക് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ഖത്തീഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
റിഫ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
റുവൈസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
സിത്ര 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
അബുദാബി സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ ഖോർ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ മാലികിയ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
അൽ റയ്യാൻ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ വക്ര 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
ബുഡയ്യ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ദമ്മാം 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ദോഹ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
ഘയതി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഹമദ് ട .ൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ഹോഫുഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ഈസ ടൗൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ജിദാഫ്സ് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ജുബൈൽ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ഖോബാർ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
മദീനത്ത് സായിദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
മനാമ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
മുഹർറക് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ഖത്തീഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
റിഫ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
റുവൈസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
സിത്ര 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില