അൽ ഖോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖോർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ മാലികിയ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ബുഡയ്യ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഈസ ടൗൺ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ജിദാഫ്സ് 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
മനാമ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
മുഹർറക് 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
റിഫ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
സിത്ര 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ മാലികിയ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ബുഡയ്യ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഹമദ് ട .ൺ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഈസ ടൗൺ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ജിദാഫ്സ് 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
മനാമ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
മുഹർറക് 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
റിഫ 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
സിത്ര 01 ജനുവരി 1970 BHD .د.ب0.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ ഖോർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില