ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
അൽ സോഹർ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
സുവേക് ആയി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
ബഹ്‌ല 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
ബാർക്ക 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
ബാവ്ഷർ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
ഇബ്രി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
മസ്കറ്റ് 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
നിസ്വ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
റുസ്താക് 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
സഹാം 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
സലാല 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44
സർ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼24.44

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
അൽ സോഹർ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
സുവേക് ആയി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
ബഹ്‌ല 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
ബാർക്ക 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
ബാവ്ഷർ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
ഇബ്രി 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
മസ്കറ്റ് 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
നിസ്വ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
റുസ്താക് 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
സഹാം 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
സലാല 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40
സർ 08 മെയ് 2021 OMR ﷼22.40