ഒമാൻ : സ്വർണ്ണ വില, ഒമാൻ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾ

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
അൽ സോഹർ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
സുവേക് ആയി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ബഹ്‌ല 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ബാർക്ക 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ബാവ്ഷർ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ഇബ്രി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
മസ്കറ്റ് 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
നിസ്വ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
റുസ്താക് 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
സഹാം 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
സലാല 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
സർ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
അൽ സോഹർ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
സുവേക് ആയി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
ബഹ്‌ല 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
ബാർക്ക 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
ബാവ്ഷർ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
ഇബ്രി 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
മസ്കറ്റ് 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
നിസ്വ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
റുസ്താക് 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
സഹാം 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
സലാല 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75
സർ 23 മെയ് 2022 OMR ﷼22.75