ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബഹ്‌ല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബാർക്ക 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബാവ്ഷർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
മസ്കറ്റ് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
നിസ്വ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
റുസ്താക് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സലാല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബഹ്‌ല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബാർക്ക 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബാവ്ഷർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
മസ്കറ്റ് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
നിസ്വ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
റുസ്താക് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സലാല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80