ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
അൽ സോഹർ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
സുവേക് ആയി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
ബഹ്‌ല 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
ബാർക്ക 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
ബാവ്ഷർ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
ഇബ്രി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
മസ്കറ്റ് 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
നിസ്വ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
റുസ്താക് 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
സഹാം 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
സലാല 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55
സർ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.55

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
അൽ സോഹർ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
സുവേക് ആയി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
ബഹ്‌ല 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
ബാർക്ക 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
ബാവ്ഷർ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
ഇബ്രി 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
മസ്കറ്റ് 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
നിസ്വ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
റുസ്താക് 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
സഹാം 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
സലാല 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50
സർ 14 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.50