ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
അൽ സോഹർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സുവേക് ആയി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ബഹ്‌ല 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ബാർക്ക 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ബാവ്ഷർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ഇബ്രി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
മസ്കറ്റ് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
നിസ്വ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
റുസ്താക് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സഹാം 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സലാല 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
അൽ സോഹർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സുവേക് ആയി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ബഹ്‌ല 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ബാർക്ക 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ബാവ്ഷർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ഇബ്രി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
മസ്കറ്റ് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
നിസ്വ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
റുസ്താക് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സഹാം 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സലാല 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35