ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
അൽ സോഹർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സുവേക് ആയി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബഹ്‌ല 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബാർക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബാവ്ഷർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ഇബ്രി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
മസ്കറ്റ് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
നിസ്വ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
റുസ്താക് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സഹാം 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സലാല 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
അൽ സോഹർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സുവേക് ആയി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബഹ്‌ല 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബാർക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബാവ്ഷർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ഇബ്രി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
മസ്കറ്റ് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
നിസ്വ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
റുസ്താക് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സഹാം 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സലാല 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20