ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
അൽ സോഹർ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
സുവേക് ആയി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
ബഹ്‌ല 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
ബാർക്ക 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
ബാവ്ഷർ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
ഇബ്രി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
മസ്കറ്റ് 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
നിസ്വ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
റുസ്താക് 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
സഹാം 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
സലാല 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60
സർ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.60

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
അൽ സോഹർ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
സുവേക് ആയി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
ബഹ്‌ല 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
ബാർക്ക 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
ബാവ്ഷർ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
ഇബ്രി 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
മസ്കറ്റ് 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
നിസ്വ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
റുസ്താക് 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
സഹാം 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
സലാല 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80
സർ 24 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.80