ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
അൽ സോഹർ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
സുവേക് ആയി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബഹ്‌ല 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാർക്ക 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാവ്ഷർ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
ഇബ്രി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
മസ്കറ്റ് 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
നിസ്വ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
റുസ്താക് 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
സഹാം 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
സലാല 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95
സർ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼23.95

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
അൽ സോഹർ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
സുവേക് ആയി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബഹ്‌ല 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാർക്ക 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാവ്ഷർ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
ഇബ്രി 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
മസ്കറ്റ് 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
നിസ്വ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
റുസ്താക് 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
സഹാം 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
സലാല 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95
സർ 20 ഒക്ടോബർ 2021 OMR ﷼21.95