ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
അൽ സോഹർ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
സുവേക് ആയി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
ബഹ്‌ല 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
ബാർക്ക 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
ബാവ്ഷർ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
ഇബ്രി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
മസ്കറ്റ് 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
നിസ്വ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
റുസ്താക് 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
സഹാം 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
സലാല 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17
സർ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.17

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
അൽ സോഹർ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
സുവേക് ആയി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
ബഹ്‌ല 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
ബാർക്ക 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
ബാവ്ഷർ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
ഇബ്രി 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
മസ്കറ്റ് 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
നിസ്വ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
റുസ്താക് 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
സഹാം 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
സലാല 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15
സർ 26 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.15