ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം വില

ഒമാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
അൽ സോഹർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
As Suwayq 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ബഹ്u200cല 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ബാർക്ക 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ബാവ്ഷർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ഇബ്രി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
മസ്കറ്റ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
നിസ്വ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
റുസ്താക് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
സഹാം 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
സലാല 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
സർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04

ഒമാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും

നഗരം തീയതി വില
അൽ ബുറൈമി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
അൽ സോഹർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
As Suwayq 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ബഹ്u200cല 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ബാർക്ക 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ബാവ്ഷർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ഇബ്രി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
മസ്കറ്റ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
നിസ്വ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
റുസ്താക് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
സഹാം 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
സലാല 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
സർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95