കുവൈറ്റ് സിറ്റി, കുവൈറ്റ് : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

22 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك19.80
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
15 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
14 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
13 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك-0.11
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.86
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.58
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.64
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.86
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (22 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.80
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.62
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.26
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.98
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك20.62
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك19.64
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك21.17
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.97
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك20.42
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.35
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.29
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.35
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.87
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.21
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك18.87
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك20.35
കുവൈറ്റ് സിറ്റി - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

22 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك18.15
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
15 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
14 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
13 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.10
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.20
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.95
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.20
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (22 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.15
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.90
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.65
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.32
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.90
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.40
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.30
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك18.72
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.65
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.60
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.65
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.30
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك17.61
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك17.30
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك18.65
കുവൈറ്റ് സിറ്റി - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില