ബാവ്ഷർ, ഒമാൻ : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

ബാവ്ഷർ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

31 ഒക്ടോബർ 2020
OMR ﷼25.04
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04 OMR ﷼+0.22
30 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼24.82 OMR ﷼+0.00
29 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼24.82 OMR ﷼-0.49
28 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
27 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
26 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
25 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : വില തുറക്കുന്നു () OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില () OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼25.64
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼24.82
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില OMR ﷼25.30
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) OMR ﷼25.26
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ഒക്ടോബർ) OMR ﷼25.04
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼26.18
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼24.60
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില OMR ﷼25.40
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) OMR ﷼26.18
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) OMR ﷼24.98
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼27.00
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼25.31
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില OMR ﷼25.93
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) OMR ﷼26.02
ബാവ്ഷർ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) OMR ﷼25.91
ബാവ്ഷർ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ബാവ്ഷർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

31 ഒക്ടോബർ 2020
OMR ﷼22.95
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95 OMR ﷼+0.20
30 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.75 OMR ﷼+0.00
29 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.75 OMR ﷼-0.45
28 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
27 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
26 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
25 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : വില തുറക്കുന്നു () OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - നവംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില () OMR ﷼
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼23.50
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼22.75
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില OMR ﷼23.19
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) OMR ﷼23.15
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ഒക്ടോബർ) OMR ﷼22.95
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼24.00
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼22.55
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില OMR ﷼23.28
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) OMR ﷼24.00
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) OMR ﷼22.90
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില OMR ﷼24.75
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില OMR ﷼23.20
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില OMR ﷼23.77
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) OMR ﷼23.85
ബാവ്ഷർ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) OMR ﷼23.75
ബാവ്ഷർ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില