ബാവ്ഷർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബാവ്ഷർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ ബുറൈമി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
അൽ മാഡം 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ സോഹർ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
സുവേക് ആയി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
ബഹ്‌ല 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
ബാർക്ക 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
ബാവ്ഷർ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
ധെയ്ദ് 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഫുജൈറ സിറ്റി 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഹത്ത 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഇബ്രി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
കൽബ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഖോർ ഫക്കൻ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
മസ്കറ്റ് 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
നിസ്വ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
റുസ്താക് 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
സഹാം 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
സർ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
ബാവ്ഷർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബാവ്ഷർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ ബുറൈമി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
അൽ മാഡം 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ സോഹർ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
സുവേക് ആയി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
ബഹ്‌ല 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
ബാർക്ക 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
ബാവ്ഷർ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
ധെയ്ദ് 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഹത്ത 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഇബ്രി 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
കൽബ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഖോർ ഫക്കൻ 19 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
മസ്കറ്റ് 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
നിസ്വ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
റുസ്താക് 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
സഹാം 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
സർ 19 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
ബാവ്ഷർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില