സബാ ആയി സലീം, കുവൈറ്റ് : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

സബാ ആയി സലീം : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

28 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك19.53
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53 KWD د.ك+0.00
28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53 KWD د.ك-0.27
27 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
26 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
25 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.86
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.53
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.66
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.86
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (29 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.53
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.62
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.26
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.98
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك20.62
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك19.64
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك21.17
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.97
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك20.42
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.35
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.29
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.35
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.87
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.21
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك18.87
സബാ ആയി സലീം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك20.35
സബാ ആയി സലീം - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

സബാ ആയി സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

28 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك17.90
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.25
27 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
26 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
25 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.20
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.90
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.02
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.20
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (29 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك17.90
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.90
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.65
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.32
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.90
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.00
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.40
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.30
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك18.72
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.65
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.60
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.65
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.30
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك17.61
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك17.30
സബാ ആയി സലീം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك18.65
സബാ ആയി സലീം - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില