സബ അസ് സലീം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സബ അസ് സലീം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അൽ ഫഹഹീൽ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അൽ ഫർവാനിയ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അൽ ഫിന്റാസ് 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അൽ ജഹ്‌റ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അൽ മൻകഫ് 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അർ റിഖാ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
അർ റുമൈതിയ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
സലിമിയയായി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
ഹവല്ലി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
ജാനൂബ് അസ് സർറ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
ജുബൈൽ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
സബ അസ് സലീം 20 മെയ് 2024 KWD د.ك24.65
സബ അസ് സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സബ അസ് സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അൽ ഫഹഹീൽ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അൽ ഫർവാനിയ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അൽ ഫിന്റാസ് 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അൽ ജഹ്‌റ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അൽ മൻകഫ് 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അർ റിഖാ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
അർ റുമൈതിയ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
സലിമിയയായി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
ഹവല്ലി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
ജാനൂബ് അസ് സർറ 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
ജുബൈൽ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
സബ അസ് സലീം 20 മെയ് 2024 KWD د.ك23.25
സബ അസ് സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില