സബ അസ് സലീം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സബ അസ് സലീം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അൽ ഫഹഹീൽ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അൽ ഫർവാനിയ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അൽ ഫിന്റാസ് 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അൽ ജഹ്‌റ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അൽ മൻകഫ് 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അർ റിഖാ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
അർ റുമൈതിയ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
സലിമിയയായി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
ഹവല്ലി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
ജുബൈൽ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
സബ അസ് സലീം 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك49,190.00
സബ അസ് സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സബ അസ് സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അൽ ഫഹഹീൽ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അൽ ഫർവാനിയ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അൽ ഫിന്റാസ് 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അൽ ജഹ്‌റ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അൽ മൻകഫ് 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അർ റിഖാ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
അർ റുമൈതിയ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
സലിമിയയായി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
ഹവല്ലി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
ജുബൈൽ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
സബ അസ് സലീം 02 ഡിസംബർ 2021 KWD د.ك46,790.00
സബ അസ് സലീം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില