ദോഹ, ഖത്തർ : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

ദോഹ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

01 ജനുവരി 1970
QAR ﷼0.00
-241.65
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼241.65 QAR ﷼+2.72
20 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
19 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+1.09
18 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
15 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
14 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+2.18
13 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼237.84 QAR ﷼-4.36
12 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼242.20 QAR ﷼+0.00
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼242.20
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼237.29
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼239.68
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼238.38
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (21 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼241.65
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼248.75
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼233.47
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼241.31
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼248.75
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼237.29
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼255.84
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼241.65
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില QAR ﷼247.04
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼246.02
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼246.56
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼246.02
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼222.56
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില QAR ﷼229.67
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) QAR ﷼223.11
ദോഹ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) QAR ﷼246.02
ദോഹ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ദോഹ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

01 ജനുവരി 1970
QAR ﷼0.00
-221.50
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+2.50
20 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
19 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+1.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
15 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
14 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+2.00
13 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼218.00 QAR ﷼-4.00
12 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼222.00 QAR ﷼+0.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼222.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼217.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼219.69
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼218.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (21 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼221.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼228.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼214.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼221.18
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼228.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼217.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼234.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼221.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില QAR ﷼226.43
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼225.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼226.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼225.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼204.00
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില QAR ﷼210.52
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) QAR ﷼204.50
ദോഹ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) QAR ﷼225.50
ദോഹ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില