കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫഹഹീൽ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫർവാനിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫിന്റാസ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ജഹ്‌റ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ മൻകഫ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അർ റിഖാ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അർ റുമൈതിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
സലിമിയയായി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ഹവല്ലി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
സബ അസ് സലീം 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫഹഹീൽ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫർവാനിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫിന്റാസ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ജഹ്‌റ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ മൻകഫ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അർ റിഖാ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അർ റുമൈതിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
സലിമിയയായി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ഹവല്ലി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
സബ അസ് സലീം 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70