കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അൽ ഫഹഹീൽ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അൽ ഫർവാനിയ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അൽ ഫിന്റാസ് 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അൽ ജഹ്‌റ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അൽ മൻകഫ് 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അർ റിഖാ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
അർ റുമൈതിയ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
സലിമിയയായി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
ഹവല്ലി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
ജാനൂബ് അസ് സർറ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26
സബ അസ് സലീം 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك19.26

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അൽ ഫഹഹീൽ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അൽ ഫർവാനിയ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അൽ ഫിന്റാസ് 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അൽ ജഹ്‌റ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അൽ മൻകഫ് 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അർ റിഖാ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
അർ റുമൈതിയ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
സലിമിയയായി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
ഹവല്ലി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
ജാനൂബ് അസ് സർറ 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65
സബ അസ് സലീം 21 ജനുവരി 2021 KWD د.ك17.65