കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം വില

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ഫഹഹീൽ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ഫർവാനിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ഫിന്റാസ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ജഹ്u200cറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ മൻകാഫ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അർ റിഖാ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അർ റുമൈതിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ആയി സലിമിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ഹവല്ലി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ജാനുബ് ആയി സർറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
സബാ ആയി സലീം 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53

കുവൈറ്റ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ഫഹഹീൽ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ഫർവാനിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ഫിന്റാസ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ജഹ്u200cറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ മൻകാഫ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അർ റിഖാ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അർ റുമൈതിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ആയി സലിമിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ഹവല്ലി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ജാനുബ് ആയി സർറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
സബാ ആയി സലീം 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90