കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഫഹഹീൽ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഫർവാനിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഫിന്റാസ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ജഹ്‌റ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ മൻകഫ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അർ റിഖാ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അർ റുമൈതിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
സലിമിയയായി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
ഹവല്ലി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
ജാനൂബ് അസ് സർറ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
സബ അസ് സലീം 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഫഹഹീൽ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഫർവാനിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഫിന്റാസ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ജഹ്‌റ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ മൻകഫ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അർ റിഖാ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അർ റുമൈതിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
സലിമിയയായി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
ഹവല്ലി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
സബ അസ് സലീം 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00