കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അൽ ഫഹഹീൽ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അൽ ഫർവാനിയ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അൽ ഫിന്റാസ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അൽ ജഹ്‌റ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അൽ മൻകഫ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അർ റിഖാ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
അർ റുമൈതിയ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
സലിമിയയായി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
ഹവല്ലി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
ജാനൂബ് അസ് സർറ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22
സബ അസ് സലീം 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك18.22

കുവൈറ്റ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അൽ ഫഹഹീൽ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അൽ ഫർവാനിയ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അൽ ഫിന്റാസ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അൽ ജഹ്‌റ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അൽ മൻകഫ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അർ റിഖാ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
അർ റുമൈതിയ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
സലിമിയയായി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
ഹവല്ലി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
ജാനൂബ് അസ് സർറ 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70
സബ അസ് സലീം 18 ഒക്ടോബർ 2021 KWD د.ك16.70