യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
അൽ ഐൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
അൽ മാഡം 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
അൽ ക്വോസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
അർ റാംസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ധെയ്ദ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ദുബായ് സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ഘയതി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ഹത്ത 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ജെബൽ അലി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
കൽബ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ലിവ ഒയാസിസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
റുവൈസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ഷാർജ സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.11

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
അൽ ഐൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
അൽ മാഡം 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
അൽ ക്വോസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
അർ റാംസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ധെയ്ദ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ദുബായ് സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ഘയതി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ഹത്ത 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ജെബൽ അലി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
കൽബ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ലിവ ഒയാസിസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
റുവൈസ് 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ഷാർജ സിറ്റി 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.00