യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
അജ്മാൻ സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
അൽ ഐൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
അൽ മാഡം 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
അൽ ക്വോസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
അർ റാംസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ധെയ്ദ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ദുബായ് സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ഫുജൈറ സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ഘയതി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ഹത്ത 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ജെബൽ അലി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
കൽബ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ഖോർ ഫക്കൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ലിവ ഒയാസിസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
മദീനത്ത് സായിദ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
റാസ് അൽ ഖൈമ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
റുവൈസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ഷാർജ സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ223.38

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
അൽ ഐൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
അൽ മാഡം 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
അൽ ക്വോസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
അർ റാംസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ധെയ്ദ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ദുബായ് സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ഘയതി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ഹത്ത 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ജെബൽ അലി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
കൽബ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ഖോർ ഫക്കൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ലിവ ഒയാസിസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
മദീനത്ത് സായിദ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
റുവൈസ് 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ഷാർജ സിറ്റി 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 25 ഒക്ടോബർ 2021 AED د.إ204.75