യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അജ്മാൻ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ ഐൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ മാഡം 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ ക്വോസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അർ റാംസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ധെയ്ദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ദുബായ് സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഫുജൈറ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഘയതി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഹത്ത 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ജെബൽ അലി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
കൽബ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഖോർ ഫക്കൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ലിവ ഒയാസിസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
മദീനത്ത് സായിദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
റാസ് അൽ ഖൈമ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
റുവൈസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഷാർജ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ ഐൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ മാഡം 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ ക്വോസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അർ റാംസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ധെയ്ദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ദുബായ് സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഘയതി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഹത്ത 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ജെബൽ അലി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
കൽബ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഖോർ ഫക്കൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ലിവ ഒയാസിസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
മദീനത്ത് സായിദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
റുവൈസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഷാർജ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00