യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ ഐൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ മാഡം 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ ക്വോസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അർ റാംസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ധെയ്ദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ദുബായ് സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഘയതി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഹത്ത 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ജെബൽ അലി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
കൽബ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഖോർ ഫക്കൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ലിവ ഒയാസിസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
മദീനത്ത് സായിദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഷാർജ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ ഐൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ മാഡം 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ ക്വോസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അർ റാംസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ധെയ്ദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ദുബായ് സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഘയതി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഹത്ത 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ജെബൽ അലി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
കൽബ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഖോർ ഫക്കൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ലിവ ഒയാസിസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
മദീനത്ത് സായിദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഷാർജ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50