യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ ഐൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ മാഡം 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ ക്വോസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അർ റാംസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ധെയ്ദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ദുബായ് സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഘയതി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഹത്ത 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ജെബൽ അലി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
കൽബ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഖോർ ഫക്കൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ലിവ ഒയാസിസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
മദീനത്ത് സായിദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
റുവൈസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഷാർജ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ ഐൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ മാഡം 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ ക്വോസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അർ റാംസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ധെയ്ദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ദുബായ് സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഘയതി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഹത്ത 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ജെബൽ അലി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
കൽബ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഖോർ ഫക്കൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ലിവ ഒയാസിസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
മദീനത്ത് സായിദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
റുവൈസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഷാർജ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25