യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബു ധാബി നഗരം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
അജ്മാൻ സിറ്റി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
അൽ ഐൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
അൽ മാഡം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
അൽ ക്വോസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
അർ റാംസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ധെയ്ദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ദുബായ് സിറ്റി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ഫുജൈറ നഗരം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ഘയതി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ഹത്ത 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ജെബൽ അലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
കൽബ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ഖോർ ഫക്കൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ലിവ ഒയാസിസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
മദീനത്ത് സായിദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
റാസ് അൽ ഖൈമ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
റുവൈസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ഷാർജ നഗരം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.65

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും

നഗരം തീയതി വില
അബു ധാബി നഗരം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
അൽ ഐൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
അൽ മാഡം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
അൽ ക്വോസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
അർ റാംസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ധെയ്ദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ദുബായ് സിറ്റി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ഫുജൈറ നഗരം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ഘയതി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ഹത്ത 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ജെബൽ അലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
കൽബ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ഖോർ ഫക്കൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ലിവ ഒയാസിസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
മദീനത്ത് സായിദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
റുവൈസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ഷാർജ നഗരം 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.25