യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
അജ്മാൻ സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
അൽ ഐൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
അൽ മാഡം 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
അൽ ക്വോസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
അർ റാംസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ധെയ്ദ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ദുബായ് സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ഫുജൈറ സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ഘയതി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ഹത്ത 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ജെബൽ അലി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
കൽബ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ഖോർ ഫക്കൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ലിവ ഒയാസിസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
മദീനത്ത് സായിദ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
റാസ് അൽ ഖൈമ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
റുവൈസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ഷാർജ സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ216.56

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
അൽ ഐൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
അൽ മാഡം 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
അൽ ക്വോസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
അർ റാംസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ധെയ്ദ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ദുബായ് സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ഘയതി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ഹത്ത 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ജെബൽ അലി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
കൽബ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ഖോർ ഫക്കൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ലിവ ഒയാസിസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
മദീനത്ത് സായിദ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
റുവൈസ് 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ഷാർജ സിറ്റി 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 10 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ198.50