യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ക്വോസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അർ റാംസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ധെയ്ദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ദുബായ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഘയതി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഹത്ത 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ജെബൽ അലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
കൽബ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ലിവ ഒയാസിസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
റുവൈസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഷാർജ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ക്വോസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അർ റാംസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ധെയ്ദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ദുബായ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഘയതി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഹത്ത 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ജെബൽ അലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
കൽബ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ലിവ ഒയാസിസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
റുവൈസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഷാർജ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25