യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ ക്വോസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അർ റാംസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ധെയ്ദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ദുബായ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഹത്ത 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ജെബൽ അലി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
കൽബ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഖോർ ഫക്കൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ലിവ ഒയാസിസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഷാർജ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ ക്വോസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അർ റാംസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ധെയ്ദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ദുബായ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഹത്ത 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ജെബൽ അലി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
കൽബ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഖോർ ഫക്കൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ലിവ ഒയാസിസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഷാർജ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75