യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : സ്വർണ്ണ വില, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾ

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അർ റാംസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അർ റാംസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25