അൽ വക്ര, ഖത്തർ : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

അൽ വക്ര : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2020
QAR ﷼238.38
-0.55
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-2.72
21 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼241.65 QAR ﷼+2.72
20 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼-1.09
19 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼240.02 QAR ﷼+1.09
18 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93 QAR ﷼+0.00
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼242.20
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼237.29
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼239.56
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼238.38
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (25 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼238.93
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼248.75
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼233.47
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼241.31
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼248.75
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼237.29
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼255.84
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼241.65
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില QAR ﷼247.04
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼246.02
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼246.56
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼246.02
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼222.56
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില QAR ﷼229.67
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) QAR ﷼223.11
അൽ വക്ര 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) QAR ﷼246.02
അൽ വക്ര - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2020
QAR ﷼218.50
-0.50
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-2.50
21 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼221.50 QAR ﷼+2.50
20 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-1.00
19 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼220.00 QAR ﷼+1.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
16 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼222.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼217.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼219.58
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼218.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (25 ഒക്ടോബർ) QAR ﷼219.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼228.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼214.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില QAR ﷼221.18
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼228.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) QAR ﷼217.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼234.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼221.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില QAR ﷼226.43
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼225.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) QAR ﷼226.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില QAR ﷼225.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില QAR ﷼204.00
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില QAR ﷼210.52
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) QAR ﷼204.50
അൽ വക്ര 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) QAR ﷼225.50
അൽ വക്ര - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില