അൽ വക്ര : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ വക്ര : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
അബുദാബി സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ മാലികിയ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ബുഡയ്യ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ദമ്മാം 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ഘയതി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഹമദ് ട .ൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ഹോഫുഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഈസ ടൗൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ജിദാഫ്സ് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ജുബൈൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഖോബാർ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
മദീനത്ത് സായിദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
മനാമ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
മുഹർറക് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ഖത്തീഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
റിഫ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
റുവൈസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
സിത്ര 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
അബുദാബി സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ മാലികിയ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ബുഡയ്യ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ദമ്മാം 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ഘയതി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഹമദ് ട .ൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ഹോഫുഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഈസ ടൗൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ജിദാഫ്സ് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ജുബൈൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഖോബാർ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
മദീനത്ത് സായിദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
മനാമ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
മുഹർറക് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ഖത്തീഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
റിഫ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
റുവൈസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
സിത്ര 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില