അൽ വക്ര : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ വക്ര : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ബുഡയ്യ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ദമ്മാം 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ഘയതി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജിദാഫ്സ് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജുബൈൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖോബാർ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
മനാമ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
മുഹർറക് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഖത്തീഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
റുവൈസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ബുഡയ്യ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ദമ്മാം 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ഘയതി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജിദാഫ്സ് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജുബൈൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖോബാർ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
മനാമ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
മുഹർറക് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഖത്തീഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
റുവൈസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില