ഈസ ട .ൺ, ബഹ്u200cറൈൻ : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

ഈസ ട .ൺ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

30 ഒക്ടോബർ 2020
BHD .د.ب24.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.11
29 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89 BHD .د.ب-0.11
28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.33
27 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
26 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
25 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
21 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب+0.22
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب24.66
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب23.89
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില BHD .د.ب24.29
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) BHD .د.ب24.33
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 ഒക്ടോബർ) BHD .د.ب24.00
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب25.09
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب23.67
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില BHD .د.ب24.46
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) BHD .د.ب25.09
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) BHD .د.ب24.00
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب26.18
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب24.33
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില BHD .د.ب25.00
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) BHD .د.ب25.09
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) BHD .د.ب24.98
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب24.98
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب22.58
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില BHD .د.ب23.38
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) BHD .د.ب22.69
ഈസ ട .ൺ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) BHD .د.ب24.98
ഈസ ട .ൺ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ഈസ ട .ൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

30 ഒക്ടോബർ 2020
BHD .د.ب22.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
29 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.10
28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.30
27 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
26 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
25 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
21 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.20
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب22.60
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب21.90
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില BHD .د.ب22.27
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) BHD .د.ب22.30
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 ഒക്ടോബർ) BHD .د.ب22.00
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب23.00
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب21.70
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില BHD .د.ب22.42
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) BHD .د.ب23.00
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) BHD .د.ب22.00
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب24.00
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب22.30
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില BHD .د.ب22.91
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) BHD .د.ب23.00
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) BHD .د.ب22.90
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില BHD .د.ب22.90
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില BHD .د.ب20.70
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില BHD .د.ب21.43
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) BHD .د.ب20.80
ഈസ ട .ൺ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) BHD .د.ب22.90
ഈസ ട .ൺ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില