ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ മാലികിയ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ബുഡയ്യ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ദമ്മാം 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼236.74
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ഹമദ് ട .ൺ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ഹോഫുഫ് 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼236.74
ഈസ ടൗൺ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ജിദാഫ്സ് 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ജുബൈൽ 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼236.74
ഖോബാർ 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼236.74
മനാമ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
മുഹർറക് 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ഖത്തീഫ് 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼236.74
റിഫ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
റുവൈസ് 21 ജനുവരി 2021 AED د.إ230.74
സിത്ര 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ മാലികിയ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ബുഡയ്യ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ദമ്മാം 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼217.00
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ഹമദ് ട .ൺ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ഹോഫുഫ് 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼217.00
ഈസ ടൗൺ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ജിദാഫ്സ് 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ജുബൈൽ 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼217.00
ഖോബാർ 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼217.00
മനാമ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
മുഹർറക് 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ഖത്തീഫ് 21 ജനുവരി 2021 SAR ﷼217.00
റിഫ 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
റുവൈസ് 21 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.50
സിത്ര 21 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില