ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ മാലികിയ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ബുഡയ്യ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ദമ്മാം 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼246.00
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ഹമദ് ട .ൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഹോഫുഫ് 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼246.00
ഈസ ടൗൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ജിദാഫ്സ് 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ജുബൈൽ 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼246.00
ഖോബാർ 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼246.00
മനാമ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
മുഹർറക് 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഖത്തീഫ് 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼246.00
റിഫ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
സിത്ര 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ മാലികിയ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ബുഡയ്യ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ദമ്മാം 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼227.00
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ഹമദ് ട .ൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഹോഫുഫ് 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼227.00
ഈസ ടൗൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ജിദാഫ്സ് 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ജുബൈൽ 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼227.00
ഖോബാർ 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼227.00
മനാമ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
മുഹർറക് 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഖത്തീഫ് 05 ജൂൺ 2023 SAR ﷼227.00
റിഫ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
സിത്ര 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില