ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
അൽ ഖോർ 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼300.00
അൽ മാലികിയ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
അൽ റയ്യാൻ 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼300.00
അൽ വക്ര 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼300.00
ബുഡയ്യ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
ദമ്മാം 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
ദോഹ 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼300.00
ഹമദ് ട .ൺ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
ഹോഫുഫ് 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
ഈസ ടൗൺ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
ജിദാഫ്സ് 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
ജുബൈൽ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
ഖോബാർ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
മനാമ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
മുഹർറക് 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
ഖത്തീഫ് 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
റിഫ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
റുവൈസ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ290.75
സിത്ര 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب29.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼300.00
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
അൽ ഖോർ 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼281.00
അൽ മാലികിയ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
അൽ റയ്യാൻ 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼281.00
അൽ വക്ര 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼281.00
ബുഡയ്യ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
ദമ്മാം 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
ദോഹ 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼281.00
ഹമദ് ട .ൺ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
ഹോഫുഫ് 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
ഈസ ടൗൺ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
ജിദാഫ്സ് 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
ജുബൈൽ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
ഖോബാർ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
മനാമ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
മുഹർറക് 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
ഖത്തീഫ് 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
റിഫ 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
റുവൈസ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ269.25
സിത്ര 19 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 18 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼281.00
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില