ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
അൽ ഖോർ 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼49,190.00
അൽ മാലികിയ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
അൽ റയ്യാൻ 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼49,190.00
അൽ വക്ര 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼49,190.00
ബുഡയ്യ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ദമ്മാം 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
ദോഹ 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼49,190.00
ഹമദ് ട .ൺ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ഹോഫുഫ് 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
ഈസ ടൗൺ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ജിദാഫ്സ് 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ജുബൈൽ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
ഖോബാർ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
മനാമ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
മുഹർറക് 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ഖത്തീഫ് 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼49,190.00
റിഫ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
റുവൈസ് 02 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ49,190.00
സിത്ര 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب49,190.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼49,190.00
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
അൽ ഖോർ 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼46,790.00
അൽ മാലികിയ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
അൽ റയ്യാൻ 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼46,790.00
അൽ വക്ര 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼46,790.00
ബുഡയ്യ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ദമ്മാം 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
ദോഹ 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼46,790.00
ഹമദ് ട .ൺ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ഹോഫുഫ് 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
ഈസ ടൗൺ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ജിദാഫ്സ് 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ജുബൈൽ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
ഖോബാർ 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
മനാമ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
മുഹർറക് 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ഖത്തീഫ് 02 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼46,790.00
റിഫ 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
റുവൈസ് 02 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ46,790.00
സിത്ര 02 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب46,790.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼46,790.00
ഈസ ടൗൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില