സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണം വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
അൽ കുൻഫുധ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ബുറൈദ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ദമ്മാം 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഹ il 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഹോഫുഫ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ജിദ്ദ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ജൂബയിൽ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഖാമിസ് മുഷൈത് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഖാർജ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഖോബാർ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
മക്ക 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
മദീന 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
നജ്u200cറാൻ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഖത്തീഫ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
റിയാദ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
Ta എങ്കിൽ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
തബുക് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
യാൻബു 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02

സൗദി അറേബ്യ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും

നഗരം തീയതി വില
അഭ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
അൽ കുൻഫുധ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ബുറൈദ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ദമ്മാം 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഹ il 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഹോഫുഫ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ജിദ്ദ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ജൂബയിൽ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഖാർജ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഖോബാർ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
മക്ക 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
മദീന 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
നജ്u200cറാൻ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഖത്തീഫ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
റിയാദ് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
Ta എങ്കിൽ 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
തബുക് 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
യാൻബു 26 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00