സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
അൽ ഖുൻഫുധ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ബുറൈദ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ദമ്മാം 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഹാ ഇൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഹോഫുഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ജിദ്ദ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ജുബൈൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖാർജ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖോബാർ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
മക്ക 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
മദീന 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
നജ്‌റാൻ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖത്തീഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
റിയാദ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ടാ എങ്കിൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
തബുക് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
യാൻബു 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
അൽ ഖുൻഫുധ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ബുറൈദ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ദമ്മാം 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഹാ ഇൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഹോഫുഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ജിദ്ദ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ജുബൈൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖാർജ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖോബാർ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
മക്ക 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
മദീന 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
നജ്‌റാൻ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖത്തീഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
റിയാദ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ടാ എങ്കിൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
തബുക് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
യാൻബു 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00