സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
അൽ ഖുൻഫുധ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ബുറൈദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ദമ്മാം 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹാ ഇൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ജിദ്ദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖാർജ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
മക്ക 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
മദീന 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
നജ്‌റാൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
റിയാദ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ടാ എങ്കിൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
തബുക് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
യാൻബു 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
അൽ ഖുൻഫുധ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ബുറൈദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ദമ്മാം 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹാ ഇൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ജിദ്ദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖാർജ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
മക്ക 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
മദീന 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
നജ്‌റാൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
റിയാദ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ടാ എങ്കിൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
തബുക് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
യാൻബു 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00