സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
അൽ ഖുൻഫുധ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ബുറൈദ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഹാ ഇൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ജിദ്ദ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖാർജ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
മക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
മദീന 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
നജ്‌റാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
റിയാദ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ടാ എങ്കിൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
തബുക് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
യാൻബു 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
അൽ ഖുൻഫുധ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ബുറൈദ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഹാ ഇൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ജിദ്ദ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖാർജ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
മക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
മദീന 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
നജ്‌റാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
റിയാദ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ടാ എങ്കിൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
തബുക് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
യാൻബു 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00