സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
അൽ ഖുൻഫുധ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ബുറൈദ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ദമ്മാം 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഹാ ഇൽ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഹോഫുഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ജിദ്ദ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ജുബൈൽ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഖാർജ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഖോബാർ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
മക്ക 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
മദീന 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
നജ്‌റാൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ഖത്തീഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
റിയാദ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
ടാ എങ്കിൽ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
തബുക് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00
യാൻബു 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼293.00

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
അൽ ഖുൻഫുധ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ബുറൈദ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ദമ്മാം 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഹാ ഇൽ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഹോഫുഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ജിദ്ദ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ജുബൈൽ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഖാർജ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഖോബാർ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
മക്ക 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
മദീന 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
നജ്‌റാൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ഖത്തീഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
റിയാദ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
ടാ എങ്കിൽ 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
തബുക് 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00
യാൻബു 12 ഏപ്രിൽ 2024 SAR ﷼270.00