സൗദി അറേബ്യ : സ്വർണ്ണ വില, സൗദി അറേബ്യ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾ

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
അൽ ഖുൻഫുധ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ബുറൈദ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ദമ്മാം 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഹാ ഇൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഹോഫുഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ജിദ്ദ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ജുബൈൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖാർജ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖോബാർ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
മക്ക 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
മദീന 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
നജ്‌റാൻ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖത്തീഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
റിയാദ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ടാ എങ്കിൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
തബുക് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
യാൻബു 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
അൽ ഖുൻഫുധ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ബുറൈദ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ദമ്മാം 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഹാ ഇൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഹോഫുഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ജിദ്ദ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ജുബൈൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖാർജ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖോബാർ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
മക്ക 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
മദീന 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
നജ്‌റാൻ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖത്തീഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
റിയാദ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ടാ എങ്കിൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
തബുക് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
യാൻബു 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00