സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
അൽ ഖുൻഫുധ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ബുറൈദ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ദമ്മാം 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഹാ ഇൽ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഹോഫുഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ജിദ്ദ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ജുബൈൽ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖാമിസ് മുഷൈത് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖാർജ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖോബാർ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
മക്ക 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
മദീന 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
നജ്‌റാൻ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖത്തീഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിയാദ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
ടാ എങ്കിൽ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
തബുക് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93
യാൻബു 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼226.93

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
അൽ ഖുൻഫുധ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ബുറൈദ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ദമ്മാം 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഹാ ഇൽ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഹോഫുഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ജിദ്ദ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ജുബൈൽ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖാർജ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖോബാർ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
മക്ക 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
മദീന 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
നജ്‌റാൻ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖത്തീഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിയാദ് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
ടാ എങ്കിൽ 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
തബുക് 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00
യാൻബു 23 ഒക്ടോബർ 2021 SAR ﷼208.00