സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ വില

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
അൽ ഖുൻഫുധ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ബുറൈദ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ദമ്മാം 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഹാ ഇൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഹോഫുഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ജിദ്ദ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ജുബൈൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഖാമിസ് മുഷൈത് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഖാർജ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഖോബാർ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
മക്ക 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
മദീന 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
നജ്‌റാൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഖത്തീഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
റിയാദ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ടാ എങ്കിൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
തബുക് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
യാൻബു 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38

സൗദി അറേബ്യ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
അൽ ഖുൻഫുധ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ബുറൈദ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ദമ്മാം 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഹാ ഇൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഹോഫുഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ജിദ്ദ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ജുബൈൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഖാർജ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഖോബാർ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
മക്ക 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
മദീന 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
നജ്‌റാൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഖത്തീഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
റിയാദ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ടാ എങ്കിൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
തബുക് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
യാൻബു 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00