ജാനുബ് ആയി സർറ, കുവൈറ്റ് : സ്വർണ്ണ വിലകൾ

ജാനുബ് ആയി സർറ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك19.80
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
25 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.86
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.58
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.67
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.86
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (26 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك19.80
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.62
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.26
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.98
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك20.62
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك19.64
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك21.17
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك19.97
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك20.42
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.35
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك20.29
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك20.35
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.87
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك19.21
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك18.87
ജാനുബ് ആയി സർറ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك20.35
ജാനുബ് ആയി സർറ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 24 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ജാനുബ് ആയി സർറ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2020
KWD د.ك18.15
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
25 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
24 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
23 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
22 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.20
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.95
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.03
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.20
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (26 ഒക്ടോബർ) KWD د.ك18.15
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.90
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.65
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില KWD د.ك18.32
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : വില തുറക്കുന്നു (01 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.90
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : അടയ്ക്കുന്ന വില (30 സെപ്റ്റംബർ) KWD د.ك18.00
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك19.40
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك18.30
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില KWD د.ك18.72
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : വില തുറക്കുന്നു (04 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.65
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ആഗസ്റ്റ് : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ആഗസ്റ്റ്) KWD د.ك18.60
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില KWD د.ك18.65
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില KWD د.ك17.30
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില KWD د.ك17.61
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : വില തുറക്കുന്നു (01 ജൂലൈ) KWD د.ك17.30
ജാനുബ് ആയി സർറ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം നിരക്ക് - ജൂലൈ : അടയ്ക്കുന്ന വില (31 ജൂലൈ) KWD د.ك18.65
ജാനുബ് ആയി സർറ - അടുത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളും : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില