ജാനുബ് ആയി സർറ : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

ജാനുബ് ആയി സർറ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അൽ ഫഹഹീൽ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അൽ ഫർവാനിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അൽ ഫിന്റാസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അൽ ജഹ്u200cറ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അൽ മൻകാഫ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അർ റിഖാ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
അർ റുമൈതിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
ആയി സലിമിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼52,170.00
ഹവല്ലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
ജാനുബ് ആയി സർറ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
ജൂബയിൽ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼52,170.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
സബാ ആയി സലീം 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك52,170.00
ജാനുബ് ആയി സർറ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ജാനുബ് ആയി സർറ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അൽ ഫഹഹീൽ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അൽ ഫർവാനിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അൽ ഫിന്റാസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അൽ ജഹ്u200cറ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അൽ മൻകാഫ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അർ റിഖാ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
അർ റുമൈതിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
ആയി സലിമിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼49,630.00
ഹവല്ലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
ജാനുബ് ആയി സർറ 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
ജൂബയിൽ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼49,630.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
സബാ ആയി സലീം 30 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك49,630.00
ജാനുബ് ആയി സർറ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില