ദോഹ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ദോഹ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
അബുദാബി സിറ്റി 20 മെയ് 2024 AED د.إ296.00
അൽ ഖോർ 20 മെയ് 2024 QAR ﷼297.00
അൽ മാലികിയ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
അൽ റയ്യാൻ 20 മെയ് 2024 QAR ﷼297.00
അൽ വക്ര 20 മെയ് 2024 QAR ﷼297.00
ബുഡയ്യ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
ദമ്മാം 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
ദോഹ 20 മെയ് 2024 QAR ﷼297.00
ഘയതി 20 മെയ് 2024 AED د.إ296.00
ഹമദ് ട .ൺ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
ഹോഫുഫ് 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
ഈസ ടൗൺ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
ജിദാഫ്സ് 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
ജുബൈൽ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
ഖോബാർ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
മദീനത്ത് സായിദ് 20 മെയ് 2024 AED د.إ296.00
മനാമ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
മുഹർറക് 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
ഖത്തീഫ് 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
റിഫ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
റുവൈസ് 20 മെയ് 2024 AED د.إ296.00
സിത്ര 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب30.20
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 20 മെയ് 2024 QAR ﷼297.00
ദോഹ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ദോഹ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
അബുദാബി സിറ്റി 20 മെയ് 2024 AED د.إ274.00
അൽ ഖോർ 20 മെയ് 2024 QAR ﷼278.00
അൽ മാലികിയ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
അൽ റയ്യാൻ 20 മെയ് 2024 QAR ﷼278.00
അൽ വക്ര 20 മെയ് 2024 QAR ﷼278.00
ബുഡയ്യ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
ദമ്മാം 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
ദോഹ 20 മെയ് 2024 QAR ﷼278.00
ഘയതി 20 മെയ് 2024 AED د.إ274.00
ഹമദ് ട .ൺ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
ഹോഫുഫ് 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
ഈസ ടൗൺ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
ജിദാഫ്സ് 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
ജുബൈൽ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
ഖോബാർ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
മദീനത്ത് സായിദ് 20 മെയ് 2024 AED د.إ274.00
മനാമ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
മുഹർറക് 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
ഖത്തീഫ് 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
റിഫ 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
റുവൈസ് 20 മെയ് 2024 AED د.إ274.00
സിത്ര 20 മെയ് 2024 BHD .د.ب28.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 20 മെയ് 2024 QAR ﷼278.00
ദോഹ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില