ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
അൽ ഖോർ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
അൽ മാലികിയ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
അൽ റയ്യാൻ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
അൽ വക്ര 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
ബുഡയ്യ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ദമ്മാം 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ദോഹ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
ഹമദ് ട .ൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഹോഫുഫ് 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഈസ ടൗൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ജിദാഫ്സ് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ജുബൈൽ 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖോബാർ 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
മനാമ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
മുഹർറക് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഖത്തീഫ് 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
റിഫ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
റുവൈസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
സിത്ര 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
അൽ ഖോർ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
അൽ മാലികിയ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
അൽ റയ്യാൻ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
അൽ വക്ര 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
ബുഡയ്യ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ദമ്മാം 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼267.00
ദോഹ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
ഹമദ് ട .ൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഹോഫുഫ് 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼267.00
ഈസ ടൗൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ജിദാഫ്സ് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ജുബൈൽ 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼267.00
ഖോബാർ 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼267.00
മനാമ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
മുഹർറക് 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഖത്തീഫ് 24 ജൂൺ 2024 SAR ﷼267.00
റിഫ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
റുവൈസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
സിത്ര 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില