ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
അൽ ഖോർ 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼221.47
അൽ മാലികിയ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
അൽ റയ്യാൻ 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼221.47
അൽ വക്ര 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼221.47
ബുഡയ്യ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
ദമ്മാം 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ദോഹ 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼221.47
ഹമദ് ട .ൺ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
ഹോഫുഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഈസ ടൗൺ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
ജിദാഫ്സ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
ജുബൈൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഖോബാർ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
മനാമ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
മുഹർറക് 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
ഖത്തീഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
റിഫ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
റുവൈസ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
സിത്ര 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.26
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼221.47
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
അൽ ഖോർ 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼203.00
അൽ മാലികിയ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
അൽ റയ്യാൻ 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼203.00
അൽ വക്ര 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼203.00
ബുഡയ്യ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
ദമ്മാം 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ദോഹ 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼203.00
ഹമദ് ട .ൺ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
ഹോഫുഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഈസ ടൗൺ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
ജിദാഫ്സ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
ജുബൈൽ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഖോബാർ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
മനാമ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
മുഹർറക് 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
ഖത്തീഫ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
റിഫ 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
റുവൈസ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
സിത്ര 12 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.40
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 09 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼203.00
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില