ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
അൽ ഖോർ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
അൽ മാലികിയ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
അൽ റയ്യാൻ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
അൽ വക്ര 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
ബുഡയ്യ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ദമ്മാം 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼231.29
ദോഹ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
ഹമദ് ട .ൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ഹോഫുഫ് 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼231.29
ഈസ ടൗൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ജിദാഫ്സ് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ജുബൈൽ 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼231.29
ഖോബാർ 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼231.29
മനാമ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
മുഹർറക് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ഖത്തീഫ് 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼231.29
റിഫ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
റുവൈസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
സിത്ര 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب23.46
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼231.29
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
അൽ ഖോർ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
അൽ മാലികിയ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
അൽ റയ്യാൻ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
അൽ വക്ര 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
ബുഡയ്യ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ദമ്മാം 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼212.00
ദോഹ 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
ഹമദ് ട .ൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ഹോഫുഫ് 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼212.00
ഈസ ടൗൺ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ജിദാഫ്സ് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ജുബൈൽ 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼212.00
ഖോബാർ 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼212.00
മനാമ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
മുഹർറക് 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ഖത്തീഫ് 29 ജൂലൈ 2021 SAR ﷼212.00
റിഫ 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
റുവൈസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
സിത്ര 29 ജൂലൈ 2021 BHD .د.ب21.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 29 ജൂലൈ 2021 QAR ﷼212.00
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില