ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ ഖോർ 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ മാലികിയ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ റയ്യാൻ 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ബുഡയ്യ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ദമ്മാം 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ദോഹ 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ഹമദ് ട .ൺ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഹോഫുഫ് 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഈസ ടൗൺ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജിദാഫ്സ് 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജുബൈൽ 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖോബാർ 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼226.93
മനാമ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
മുഹർറക് 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഖത്തീഫ് 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിഫ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
റുവൈസ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
സിത്ര 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ ഖോർ 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ മാലികിയ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ റയ്യാൻ 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ബുഡയ്യ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ദമ്മാം 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ദോഹ 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ഹമദ് ട .ൺ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഹോഫുഫ് 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഈസ ടൗൺ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജിദാഫ്സ് 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജുബൈൽ 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖോബാർ 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼208.00
മനാമ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
മുഹർറക് 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഖത്തീഫ് 27 നവംബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിഫ 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
റുവൈസ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
സിത്ര 27 നവംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 നവംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില