ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ആലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ മാലികിയ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ബുഡയ്യ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
ദമ്മാം 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ഹമദ് ട .ൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
ഹോഫുഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഈസ ടൗൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
ജിദാഫ്സ് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
ജുബൈൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഖോബാർ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
മനാമ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
മുഹർറക് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
ഖത്തീഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
റിഫ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
റുവൈസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
സിത്ര 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.57
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ മാലികിയ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ബുഡയ്യ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
ദമ്മാം 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ഹമദ് ട .ൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
ഹോഫുഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഈസ ടൗൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
ജിദാഫ്സ് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
ജുബൈൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഖോബാർ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
മനാമ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
മുഹർറക് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
ഖത്തീഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
റിഫ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
റുവൈസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
സിത്ര 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.60
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ആലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില