അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
അൽ ഖുൻഫുധ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
നജ്‌റാൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
അൽ ഖുൻഫുധ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
നജ്‌റാൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില