അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
അൽ ഖുൻഫുധ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഖാമിസ് മുഷൈത് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
നജ്‌റാൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
അൽ ഖുൻഫുധ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
നജ്‌റാൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില