അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
അൽ ഖുൻഫുധ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
നജ്‌റാൻ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
അൽ ഖുൻഫുധ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
നജ്‌റാൻ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില