അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
അൽ ഖുൻഫുധ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
നജ്‌റാൻ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
അൽ ഖുൻഫുധ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
നജ്‌റാൻ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില