അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അഭ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
അൽ ഖുൻഫുധ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഖാമിസ് മുഷൈത് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
നജ്‌റാൻ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
അൽ ഖുൻഫുധ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
നജ്‌റാൻ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
അഭ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില