അബുദാബി സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അബുദാബി സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
അജ്മാൻ സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
അൽ ഐൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
അൽ ബുറൈമി 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.38
അൽ ഖോർ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
അൽ മാഡം 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
അൽ ക്വോസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
അൽ റയ്യാൻ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
അൽ സോഹർ 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.38
അൽ വക്ര 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
അർ റാംസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
സുവേക് ആയി 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.38
ധെയ്ദ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ദോഹ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
ദുബായ് സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഫുജൈറ സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഘയതി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഹത്ത 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഇബ്രി 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.38
ജെബൽ അലി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
കൽബ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഖോർ ഫക്കൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ലിവ ഒയാസിസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
റാസ് അൽ ഖൈമ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
റുവൈസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
സഹാം 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.38
ഷാർജ സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ226.93
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
അൽ ഐൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
അൽ ബുറൈമി 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.35
അൽ ഖോർ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
അൽ മാഡം 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
അൽ ക്വോസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
അൽ റയ്യാൻ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
അൽ സോഹർ 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.35
അൽ വക്ര 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
അർ റാംസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
സുവേക് ആയി 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.35
ധെയ്ദ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ദോഹ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
ദുബായ് സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഘയതി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഹത്ത 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഇബ്രി 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.35
ജെബൽ അലി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
കൽബ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഖോർ ഫക്കൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ലിവ ഒയാസിസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
റുവൈസ് 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
സഹാം 16 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.35
ഷാർജ സിറ്റി 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 16 ജനുവരി 2021 AED د.إ208.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില