അബുദാബി സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അബുദാബി സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ ഐൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ ബുറൈമി 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.95
അൽ ഖോർ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ മാഡം 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ ക്വോസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
അൽ റയ്യാൻ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ സോഹർ 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.95
അൽ വക്ര 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അർ റാംസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
സുവേക് ആയി 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.95
ധെയ്ദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ദോഹ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
ദുബായ് സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഘയതി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഹത്ത 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഇബ്രി 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.95
ജെബൽ അലി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
കൽബ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഖോർ ഫക്കൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ലിവ ഒയാസിസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
മദീനത്ത് സായിദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
റുവൈസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
സഹാം 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.95
ഷാർജ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.75
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ ഐൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ ബുറൈമി 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.40
അൽ ഖോർ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ മാഡം 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ ക്വോസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
അൽ റയ്യാൻ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ സോഹർ 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.40
അൽ വക്ര 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അർ റാംസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
സുവേക് ആയി 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.40
ധെയ്ദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ദോഹ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
ദുബായ് സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഘയതി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഹത്ത 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഇബ്രി 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.40
ജെബൽ അലി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
കൽബ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഖോർ ഫക്കൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ലിവ ഒയാസിസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
മദീനത്ത് സായിദ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
റുവൈസ് 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
സഹാം 15 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.40
ഷാർജ സിറ്റി 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 15 ജൂലൈ 2024 AED د.إ271.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില