അബുദാബി സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അബുദാബി സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ക്വോസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അർ റാംസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ദുബായ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഘയതി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഹത്ത 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ജെബൽ അലി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
കൽബ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ലിവ ഒയാസിസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
മദീനത്ത് സായിദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
റുവൈസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ഷാർജ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ക്വോസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അർ റാംസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ദുബായ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഘയതി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഹത്ത 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ജെബൽ അലി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
കൽബ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ലിവ ഒയാസിസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
മദീനത്ത് സായിദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
റുവൈസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ഷാർജ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അബുദാബി സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില