അൽ അഹ്മദി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ അഹ്മദി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അൽ ഫഹഹീൽ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അൽ ഫർവാനിയ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അൽ ഫിന്റാസ് 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അൽ ജഹ്‌റ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അൽ മൻകഫ് 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അർ റിഖാ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അർ റുമൈതിയ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
സലിമിയയായി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
ഹവല്ലി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
ജാനൂബ് അസ് സർറ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
ജുബൈൽ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼307.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
സബ അസ് സലീം 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك23.80
അൽ അഹ്മദി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ അഹ്മദി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അൽ ഫഹഹീൽ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അൽ ഫർവാനിയ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അൽ ഫിന്റാസ് 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അൽ ജഹ്‌റ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അൽ മൻകഫ് 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അർ റിഖാ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അർ റുമൈതിയ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
സലിമിയയായി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
ഹവല്ലി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
ജാനൂബ് അസ് സർറ 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
ജുബൈൽ 18 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼283.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
സബ അസ് സലീം 19 ജൂലൈ 2024 KWD د.ك21.85
അൽ അഹ്മദി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില