അൽ ഫർവാനിയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഫർവാനിയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അൽ ഫഹഹീൽ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അൽ ഫർവാനിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അൽ ഫിന്റാസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അൽ ജഹ്‌റ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അൽ മൻകഫ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അർ റിഖാ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അർ റുമൈതിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
സലിമിയയായി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഹവല്ലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
ജുബൈൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
സബ അസ് സലീം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك20.60
അൽ ഫർവാനിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഫർവാനിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അൽ ഫഹഹീൽ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അൽ ഫർവാനിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അൽ ഫിന്റാസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അൽ ജഹ്‌റ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അൽ മൻകഫ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അർ റിഖാ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അർ റുമൈതിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
സലിമിയയായി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഹവല്ലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
ജുബൈൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
സബ അസ് സലീം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 KWD د.ك19.50
അൽ ഫർവാനിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില