അൽ ജഹ്‌റ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ജഹ്‌റ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അൽ ഫഹഹീൽ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അൽ ഫർവാനിയ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അൽ ഫിന്റാസ് 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അൽ ജഹ്‌റ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അൽ മൻകഫ് 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അർ റിഖാ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അർ റുമൈതിയ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
സലിമിയയായി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
ഹവല്ലി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
സബ അസ് സലീം 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك18.00
അൽ ജഹ്‌റ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ജഹ്‌റ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അൽ ഫഹഹീൽ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അൽ ഫർവാനിയ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അൽ ഫിന്റാസ് 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അൽ ജഹ്‌റ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അൽ മൻകഫ് 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അർ റിഖാ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അർ റുമൈതിയ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
സലിമിയയായി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
ഹവല്ലി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
ജാനൂബ് അസ് സർറ 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
സബ അസ് സലീം 11 ഏപ്രിൽ 2021 KWD د.ك16.50
അൽ ജഹ്‌റ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില