അൽ മാഡം : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

അൽ മാഡം : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അബു ധാബി നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അജ്മാൻ സിറ്റി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അൽ ഐൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അൽ ബുറൈമി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
അൽ മാഡം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അൽ ക്വോസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അൽ സോഹർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
അർ റാംസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
As Suwayq 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ബഹ്u200cല 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ബാർക്ക 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ബാവ്ഷർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ധെയ്ദ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ദുബായ് സിറ്റി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ഫുജൈറ നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ഹത്ത 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ഇബ്രി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ജെബൽ അലി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
കൽബ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ഖോർ ഫക്കൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ലിവ ഒയാസിസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
മദീനത്ത് സായിദ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
മസ്കറ്റ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
നിസ്വ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
റാസ് അൽ ഖൈമ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
റുസ്താക് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
റുവൈസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
സഹാം 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.04
ഷാർജ നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.20
അൽ മാഡം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

അൽ മാഡം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അബു ധാബി നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അൽ ഐൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അൽ ബുറൈമി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
അൽ മാഡം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അൽ ക്വോസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അൽ സോഹർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
അർ റാംസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
As Suwayq 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ബഹ്u200cല 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ബാർക്ക 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ബാവ്ഷർ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ധെയ്ദ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ദുബായ് സിറ്റി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ഫുജൈറ നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ഹത്ത 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ഇബ്രി 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ജെബൽ അലി 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
കൽബ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ഖോർ ഫക്കൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ലിവ ഒയാസിസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
മദീനത്ത് സായിദ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
മസ്കറ്റ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
നിസ്വ 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
റാസ് അൽ ഖൈമ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
റുസ്താക് 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
റുവൈസ് 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
സഹാം 31 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.95
ഷാർജ നഗരം 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.75
അൽ മാഡം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില