അൽ മാലികിയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ മാലികിയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ മാലികിയ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ബുഡയ്യ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ദമ്മാം 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ഹമദ് ട .ൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ഹോഫുഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഈസ ടൗൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ജിദാഫ്സ് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ജുബൈൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖോബാർ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
മനാമ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
മുഹർറക് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ഖത്തീഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
റിഫ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
റുവൈസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
സിത്ര 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ മാലികിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ മാലികിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ മാലികിയ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ബുഡയ്യ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ദമ്മാം 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ഹമദ് ട .ൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ഹോഫുഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഈസ ടൗൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ജിദാഫ്സ് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ജുബൈൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖോബാർ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
മനാമ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
മുഹർറക് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ഖത്തീഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
റിഫ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
റുവൈസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
സിത്ര 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ മാലികിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില