അൽ മാലികിയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ മാലികിയ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ മാലികിയ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ബുഡയ്യ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ഹമദ് ട .ൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഈസ ടൗൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ജിദാഫ്സ് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
മനാമ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
മുഹർറക് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
റിഫ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
സിത്ര 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ മാലികിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ മാലികിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ മാലികിയ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ബുഡയ്യ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ഹമദ് ട .ൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഈസ ടൗൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ജിദാഫ്സ് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
മനാമ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
മുഹർറക് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
റിഫ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
സിത്ര 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ മാലികിയ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില