അൽ മൻകഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ മൻകഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഫഹഹീൽ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഫർവാനിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഫിന്റാസ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ജഹ്‌റ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ മൻകഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അർ റിഖാ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അർ റുമൈതിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
സലിമിയയായി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഹവല്ലി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
ജാനൂബ് അസ് സർറ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
സബ അസ് സലീം 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ മൻകഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ മൻകഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഫഹഹീൽ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഫർവാനിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഫിന്റാസ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ജഹ്‌റ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ മൻകഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അർ റിഖാ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അർ റുമൈതിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
സലിമിയയായി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഹവല്ലി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
ജാനൂബ് അസ് സർറ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
സബ അസ് സലീം 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ മൻകഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില