അൽ ഖുൻഫുധ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖുൻഫുധ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
അൽ ഖുൻഫുധ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
മക്ക 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ടാ എങ്കിൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
അൽ ഖുൻഫുധ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
മക്ക 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ടാ എങ്കിൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില