അൽ ഖുൻഫുധ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖുൻഫുധ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
അൽ ഖുൻഫുധ 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
മക്ക 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ടാ എങ്കിൽ 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
അൽ ഖുൻഫുധ 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
മക്ക 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ടാ എങ്കിൽ 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില