അൽ ഖുൻഫുധ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖുൻഫുധ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
അൽ ഖുൻഫുധ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
മക്ക 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ടാ എങ്കിൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
അൽ ഖുൻഫുധ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
മക്ക 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ടാ എങ്കിൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
അൽ ഖുൻഫുധ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില