അൽ സോഹർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

അൽ സോഹർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
അജ്മാൻ സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
അൽ ഐൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
അൽ ബുറൈമി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
അൽ മാഡം 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
അൽ ക്വോസ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
അൽ സോഹർ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
അർ റാംസ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
സുവേക് ആയി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
ബഹ്‌ല 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
ബാർക്ക 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
ബാവ്ഷർ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
ധെയ്ദ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ദുബായ് സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ഫുജൈറ സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ഹത്ത 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ഇബ്രി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
ജെബൽ അലി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
കൽബ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ഖോർ ഫക്കൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
മദീനത്ത് സായിദ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
മസ്കറ്റ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
നിസ്വ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
റാസ് അൽ ഖൈമ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
റുസ്താക് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
സഹാം 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.62
ഷാർജ സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ218.20
അൽ സോഹർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

അൽ സോഹർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
അൽ ഐൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
അൽ ബുറൈമി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
അൽ മാഡം 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
അൽ ക്വോസ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
അൽ സോഹർ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
അർ റാംസ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
സുവേക് ആയി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
ബഹ്‌ല 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
ബാർക്ക 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
ബാവ്ഷർ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
ധെയ്ദ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ദുബായ് സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ഹത്ത 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ഇബ്രി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
ജെബൽ അലി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
കൽബ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ഖോർ ഫക്കൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
മദീനത്ത് സായിദ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
മസ്കറ്റ് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
നിസ്വ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
റാസ് അൽ ഖൈമ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
റുസ്താക് 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
സഹാം 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.65
ഷാർജ സിറ്റി 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ200.00
അൽ സോഹർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില